Home

Kostra veileder 2021

VEILEDNING TIL REGNSKAPSRAPPORTERINGEN I KOSTRA - REGNSKAPSÅRET 2020 SIDE4 1 GENERELT 1.1 Om veiledning til rapporteringen I følge lov 22.06. 2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner § 16-1, skal kommuner og fylkeskommuner rapportere opplysninger om økonomi, ressursbruk og tjenester til KOSTRA KOSTRA regnskapsgruppe. KOSTRA-regnskapsgruppe behandler og gir råd i spørsmål knyttet til KOSTRAs kontoplan. Gruppen er sammensatt av representanter fra KMD, Statistisk Sentralbyrå (SSB), KS (Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon), Norges kemner og kommuneøkonomers forbund (NKK) og Norsk Kommunerevisor forbund (NKRF) veileder. om føring av konserninterne transaksjoner. Kommuner, kommunale foretak og interkommunale samarbeid/selskaper kan få nærmere I KOSTRA er utgangspunktet at kommunenes og fylkeskommunenes oppgaver og ressursbruk relateres til dekning av innbyggernes behov KOSTRA-databasen - Faktaarkene - ble avviklet 15. mars 2018. Faktaarkene erstattes av KOSTRA nøkkeltal med utvalgte tall for de ulike tjenesteområdene. Veiledning til KOSTRA-tabellene. Statistikkbanken (Velg Offentlig sektor > KOSTRA) I Statistikkbanken finnes samtlige KOSTRA-tall i tabeller etter tjenesteområde

KOSTRA (Kommune-Stat-RApportering) gir deg tall for økonomi og tjenester i norske kommuner og fylkeskommuner. Kommunegrupperingen er oppdatert til publiseringen av 2019-tall, basert på data for 2018. Oversikt over kommunene med nye grupper for 2019 finnes i Excel-format KOSTRA-rapportering 2019 skal være et hjelpemiddel for å sikre at datautvekslingen mellom kommunene/fylkeskommunene og staten blir mest mulig effektiv. KOSTRA-rapportering 2019 - SSB CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet Her finner du en oversikt over alle KOSTRA-tabellene. De nye tabellene har tall for 2015, 2016, 2017 og 2018. Den 15. mars 2019 blir det lagt til foreløpige tall for 2018. Som tidligere er alle grunnlagsdataene gjort tilgjengelige KOSTRA for 2018. Ny veileder for 2018 har kommet og ligger allerede i Sticos. Endringene blir innarbeidet i Sticos Oppslag Kommune innen 1. januar. Per Kristian Aune, rådgiver i Sticos. 14.11.17. Presisering vedrørende salg (om skillet artsserie 6 og 7) Bare så det skal være helt klart

3. november publiserte Kommunal- og moderniseringsdepartementet oppdatert KOSTRA-veileder for 2018, Veiledning til regnskapsrapporteringen i KOSTRA - regnskapsåret 2018.Det er én vesentlig endring fra 2017 som påvirker regnskapsføringen av selvkostjenestene KOSTRA hovedveileder 2020. Kommune . Ny kommunelov med tilhørende forskrifter gjeldende fra 1.1.2020 medfører flere endringer i KOmmune-STat-RApportering (KOSTRA). KOSTRA hovedveilederen for regnskapsåret 2020 er nå klar og kommunene må sørge for å oppdatere sine budsjett- og regnskapsprogrammer i tråd med veilederen før nyttår VEILEDNING TIL REGNSKAPSRAPPORTERINGEN I KOSTRA - REGNSKAPSÅRET 2014 SIDE 1 Regnskapsrapporteringen i KOSTRA Veiledning Regnskapsåret 2014 Presiseringer og endringer i arter, funksjoner, balansekapitler og sektorer fra 2013 til 2014 er markert med rød tekst Kostra Hovedveileder 2020 kostra-hovedveileder-2020-6Last ne KOSTRA veileder 2018 Presiseringer og endringer i arter og funksjoner fra 2017 til 2018 er markert med rød tekst. Revidert: 19.01.18 Økonomiavdelinge

KOSTRAhjelp har blitt en god venn som jeg bruker veldig ofte, og har faktisk ført til at jeg ikke lenger så ofte slår opp i min manuelle KOSTRA-veileder. Synes også det er veldig greit at det finnes en chat-funksjon der jeg får svar på spørsmålene veldig kjapt. Eva Lillerud, Melhus kommun Endringer i KOSTRA-veileder 2019. 06.11.2018. Det er foretatt flere presiseringer for VA-tjenestene i hovedveilederen for 2019. Den viktigste presiseringen er at kommuner som renser septik/slam fra private avløpsanlegg på eget renseanlegg må regnskapsføre behandlingsutgiften på funksjon 354 med motpost art 690 på funksjon 350

Kostra, analyser, rapporter for besluttninger, for Tilbake (current) Ajourført juni 2018 Regnskapsføring og konteringsregler for Kostra. Regnskapsrapporteringen i KOSTRA skal gi informasjon om I slike tilfeller skal artsserie 1/2 og ordinær inntektsart brukes, jf. kapittel 6, samt ny veileder om føring av konserninterne. Ja - Alt er ok, du er ferdig med 2018-rapportering til KOSTRA. 17. juni 2019 Korrigerte nøkkeltall og grunnlagsdata blir publisert for 2018. 30. august 2019 Rapporteringsportalen stenges for rapportering av 2018tall. 2/5 3. Nye formidlingsløsninger for KOSTRA fra 201 KOSTRA og nøkkeltall 2016 - Narvik kommune Side 8 av 39 Investering, finansiering, balanse Narvik 2015 Narvik 2016 Ringerike Rana Harstad Nordland Kostragruppe 11 Økonomi Brutto inv.utg, administrasjon og styring, i prosent av tot brutto inv.utgifter 56,5 % 34,1 % 2.

Regnskapsrapporteringen i KOSTRA - regjeringen

 1. Endringer i KOSTRA regnskapsrapportering fra 2019 Vi vil med dette orientere om at det er foretatt enkelte endringer i rapporteringsforskriften. 05. november 2018 . Side 2 sosiale møteplasser og legge til rette for lokal frivillig virksomhet, og hører derfor under funksjon 385
 2. Store formelle endringer i KOSTRA. Ved ikrafttredelse av økonomibestemmelsene i ny kommunelov 01.01.2020, trer også ny forskrift om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner i kraft. KOSTRA-forskriften er nå ute på høring, med høringsfrist 09.08.2019. Per Kristian Aune, rådgiver i Sticos. 11.06.1
 3. Med SpørKostra finner du riktig konto, tjeneste, art og funksjon med et enkelt søk. SpørKostra er integrert med din egen kontoplan og bruker avansert kunstig intelligens for å sikre riktig kontering. En uvurderlig kostra-veileder for deg med ansvar for kontering og fakturabehandling i kommune, fylkeskommune eller andre kommunale tjenesteområder
 4. dreforbruk sammenlignet med «normert nivå» (mill. kr) 2017 2018 Endring Barnehage -5,4 -5,5 -0,
 5. Velg inngang for 2019-rapporteringen 1) Innrapportering av Kostra data her 2) Innrapportering av Kirkekostra her 3) Innrapportering av Spesialisthelsetjenesten her 4.
 6. Kostra analyse rådgivning evaluering og bistand til rådmann og kommunale ledere. 100% Fornøydgaranti. Ajour pr juni 2018 Kostrafunksjoner. KOSTRA er bygd opp rundt innbyggernes behov for tjenester og de velferdstjenester som Det vises også til Veileder budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskaper.

Kostra - Ss

KOSTRA- og effektivitetsanalyse, Grimstad kommune 2018 Våre beregninger viser at Grimstad kommune, på de sentrale tjenesteområdene som inngår i inntektssystemet, hadde mindreutgifter i forhold til landsgjennomsnittet på 35,1 mill. kr i 2018. I forhold ti SSB melder at fra og med 2018-årgangen blir tall for tjenesteproduksjon og brukere innen omsorgstjenestene rapportert til Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR). Helsedirektoratet eier og administrerer KPR. SSB har ikke mottatt data fra KPR i tide for tilrettelegging og frigivning ved KOSTRA-publiseringen 15. mars Samtidig som vi henter inn de nye Kostra-dataene fra SSB vil Framsikt oppdatere indikatorer som vi beregner fra andre Kostra-indikatorer. Det gjør at vi, også for 2018, kan tilby Kostra-data for kommuner som er i sammenslåing, og med det samme antall indikatorer som vi har nå

Nasjonal veileder. Hva er nasjonal veileder? KAPITTEL: 1. Rapportering av person og boforhold. Fødselsnummer. Dødsdato. Husstand. Først publisert: 25. juni 2018 Sist faglig oppdatert: 14. juni 2019. Skriv ut / lag PDF. Kontakt oss. Helsedirektoratet Vitaminveien 4 Postboks 220 Skøyen, 0213 Oslo 0483 Oslo. Nyheter Kontoplan 2018 - Oppland fylkeskommune 8 0 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER Artskontoplanen følger Kostra. Kostra-artene er på 3 siffer, og Kostra deler også inn artene i hovedgrupper. Kommentarer både under hovedgruppene (ett siffer) og under Kostra-artene er tatt fra Kostra-veileder. Den interne artskontoplanen er på fire siffer Ja - Alt er ok, du er ferdig med 2018-rapporteringen til KOSTRA. 17. juni 2019 Korrigerte nøkkeltall og grunnlagsdata blir publisert for 2018. 30. august 2019 Rapporteringsportalen stenges for rapportering av 2018-tall. 2/8 2. Endringer for 2018-årgangen: Tjenesterapportering KOSTRA innrapportering er i gang for 2018 Alle kommuner, interkommunale selskap og kommunale foretak skal levere elektronisk rapportering til Statistisk sentralbyrå (SSB) innen 15. februar 2019. Publisert 08.01.201

KOSTRA-tall for 2018 er publisert Skrevet av Arnhild Krogh og Thomas L. Jørgensen. SSB har publisert sin årlige statistikk for kommunal vannforsyning og avløpshåndtering. Hovedbildet er god drikkevannskvalitet og at flere forsynes av grunnvann eller desinfisert overflatevann som hovedkilde. På. 28.09.2018: PDF: Veileder for flytting av småfe: 25.09.2018: PDF: Veiledning om opprinnelsesmerking og system for identifisering og registrering av kjøtt fra storfe, svin, sau, geit og fjørfe: 03.09.2018: PDF: Veileder om fiskevelferd ved utvikling og bruk av metoder, utstyr, teknologi mv i akvakultur: 02.07.2018: PDF: Veileder. Nettbasert veileder til KOSTRA-rapportering Publisert: 1. februar 2017 Publisert: 15. juni 2018 Det er sendt ut en undersøkelse til flere av våre medlemmer for å innhente synspunkter knyttet til KOSTRA statistikken. Politikk og rammevilkår. Hovedtall 2018; Kostra-tall 2018; Kostra- og effektivitetsanalyse 2018; Økonomi. Regnskapsprinsipper og regnskapsresultat; Eiendomsskatt; Fond; Avdrag, renter og lånegjeld; Regnskapsoversikter; Avviksforklaring 2018 - driftsregnskapet; Investeringsprosjekt - tallpresentasjon og omtale/avviksforklaring; Noter; Folkevalgte 2015-201 Hvilke KOSTRA funksjoner de ulike tilbudene hører inn under må sees i forhold til gjeldende KOSTRA veileder. Behov for evt. endringer tas i KOSTRA arbeidsgrupper. Per i dag rapporteres aktivitetsdata om frisklivsentraler til KOSTRA - hvorvidt andre lavterskeltilbud skal rapporteres til KOSTRA vil bli vurdert i arbeidsgruppene fortløpende

Veiledning til KOSTRA-tabellene - SS

Ny forskrift om rapportering til KOSTRA (2018) fastsatt forskrift 18.10.2019 nr. 1412 om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner mv. Endringene i kontoplanen er omtalt i eget brev og vil fremgå av oppdatert veileder for kontoplanen i KOSTRA for regnskaspåret 2020 For rapportering av øvrige tenesteskjema og rekneskapsdata er fristen 15. februar 2018. Kommunar som ikkje har bestemte ordningar eller ikkje har mottakarar for sosialhjelp det aktuelle året, skal likevel sende inn Kostra-skjema for desse ordningane og krysse av på skjema at dei ikkje har noko å rapportere. Dette for å unngå purring frå SSB Laster inn siden.. KOSTRA og nøkkeltall 2018 - Hamar kommune Side 6 av 98 Hovedtall drift (konsern) Hamar 2017 Hamar 2018 Ringsaker Lillehammer Gjøvik Kongsberg Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Økonomi Brutto driftsinntekter i kroner per innbygger *) 96 831 97 510 83 401 92 163 86 901 82 031 80 182 86 171 Brutto driftsresultat i prosen 50+ videos Play all Mix - Kostra - Noches YouTube; Kostra - 24/7 - Duration: 4:03. Fosa kostra skatemaña - 1 300 000 000 - Duration: 3:51. abstracto dark beat 39,265 views

KOSTRA-rapportering 2019 - SS

 1. Hjelpeskjema KOSTRA landbruk for rapporteringsåret 2018 For å lette kommunane sitt arbeid med rapportering gjennom KOSTRA, har Landbruksdirektoratet også i år utarbeida eit hjelpeskjema til bruk for løpande føring av handsama saker etter jordlov og konsesjonslov, og kva som vart utfallet av desse sakene
 2. KOSTRA-rapportering 2018 (SSB) Publisert 01.11.2018 Notatet «KOSTRA-rapporteringen 2018» er ment å være en samling av informasjon til hjelp i filoppbygging og konvertering av årsregnskapet til regnskapsrapport
 3. ske teksten
 4. PERRO KOSTRA (EP, 2018) Larvas Mamá lo siento La de Juan Gusana Punkpurr í https://perrokostra.bandcamp.com.
 5. Veileder om smittevern for ungdomsskole og videregående skole under covid-19 utbruddet 2020. Denne veilederen skal gi råd og føringer til ungdomsskoler og videregående skoler når det gjelder drift under koronavirusutbruddet (covid-19-utbruddet) 2020. 3. utgave 29. mai 2020. Sist endret: 29.05.202
 6. Ny veileder til KOSTRA-forskriften Departementet har utarbeidet en veileder til den nye KOSTRA-forskriften (forskrift 18. oktober 2019 nr. 1412 om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner mv. og interkommunale selskaper (IKS))
 7. Kostra analyse 2018 Økonomiavdelingen Rana kommune Kostra analyse 2018 10. oktober 2018 . Side 1 av 39 8 KOSTRA nøkkeltall viser at Rana hadde høyere inntekter enn de fleste kommunene i KG 13 og høyere driftsutgifter i forhold til mange av kommunene i sammenligningsgruppa,.

Kostra - SS

Veileder MRSA-veilederen (Smittevern 16) MRSA-veilederen gir nasjonale anbefalinger for smitteverntiltak som forebygger spredning av meticillinresistente gulestafylokokker i helsetjenesten Resultatet fra prosjektet ble en nettbasert veileder til KOSTRA-rapporteringen, og er aktuell lesing for ansatte som skal fylle inn KOSTRA-tall. Prosjektgruppen har sammenstilt en ordliste, samt definert de fleste rapporteringspunktene for å sikre en felles forståelse av hvilke tall som skal rapporteres under hvilke punkt 2 Veileder for rapportering til Norsk pasientregister for virksomheter med godkjenning innen fritt behandlingsvalg Publikasjonens tittel: Veileder for rapportering til Norsk pasientregister for virksomheter med godkjenning innen fritt behandlingsvalg Utgitt første gang: 30.10.2015 Versjon: 1.3 Versjonsdato: 05.03.2018 Helseaktuelt - covid-19. Helseaktuelt utgis annenhver uke. Les denne ukens Helseaktuelt (medium.com) KOSTRA og nøkkeltall 2018 - Ringerike Kommune Side 10 av 139 Grunnskole Ringerike 2016 Ringerike 2017 Ringerike 2018 Gjøvik Ringsaker Modum Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Prioritet Netto driftsutgifter til grunnskole (202), per innbygger 6-15 år **) 75 898,8 77 592,3 82 233,5 92 457,9 95 813,9 87 765,0 85 374,9 89 111,

Oversikt over alle KOSTRA tabeller - SS

KOSTRA baseres på elektronisk innrapportering fra kommunene til SSB, samt på data fra en rekke andre kilder i og utenfor SSB. bruk, vedtatt i statsbudsjettet for 2018 og som slår inn i inntektene i 2019. Eiendomsskatten for 2017 utgjør 6,4% av kommunens brutto inntekter i kommunekonsernet VEILEDNING TIL REGNSKAPSRAPPORTERINGEN I KOSTRA ‐ REGNSKAPSÅRET 2012 SIDE 4 03.01.12 1.2 Kort om kontoplanen Regnskapsrapporteringen i KOSTRA skal gi informasjon om ressursbruk i kommuner og fylkeskommuner til flere brukere (eksterne), både kommuner, fylkeskommuner, departementer, andr

Figur 2.1 (henta frå veileder 02:2018 Klassifisering av miljøtilstand i vann): Vanndirektivet og den norske vannforskriften forutsetter at tilstanden i overflatevann skal beskyttes mot forringelse, forbedres og gjennopprettes med sikte på at vannforekomstene skal ha minst ha god økologisk og god kjemisk tilstand Skogkurs veileder - Skogbeskatning 3 Forord Stortinget har med virkning fra skatteårene 2016, 2017 og 2018 innført store endringer i skogbeskatningen. Derfor har Skogkurs laget denne veilederen. Regelverket kan virke vanskelig, og vårt mål har vært å formidle stoffet på en så enkel måte som mulig Fra og med skoleåret 2018-19 innføres en norm for lærertetthet på skolenivå. Vi har laget en kalkulator for at du skal kunne se hvordan din skole ligger an i forhold til kravene i lærernorm. Hvis du logger inn i GSI får du tilgang til en utvidet kalkulator som gir deg mulighet til å legge inn egne tall Veileder for landsomfattende tilsyn 2009: Kommunale sosial- og helsetjenester til barn i barne- og avlastningsboliger Statens helsetilsyn - Internserien 1/2009 . Innhold . Verken KOSTRA eller IPLOS har en presis registrering. Dermed mangler vi holdbare data fra SSB 1 NOTAT Finanskomiteen 24. april 2019 - Kjøp av konsulenttjenester. Administrasjonen har tatt utgangspunkt i regnskapene for 2016-2018 på KOSTRA-art 270 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)

KOSTRA for 2018 - Stico

KOSTRA er et nasjonalt system som er utviklet av Statistisk sentralbyrå for å sammenlikne statistiske data fra norske kommuner. Kommunene er plassert i femten ulike grupper. Hensikten er å samle kommuner som likner hverandre i samme gruppe Veileder i samfunnsøkonomisk analyse», (2018), Direktoratet for forvaltning og økonomistyring. Utredningsinstruksen med veileder (2018), Direktoratet for forvaltning og økonomistyring. Veileder i gevinstrealisering (2014), Direktoratet for forvaltning og økonomistyrin regnskapsåret 2012 (KRDs KOSTRA-veileder). (Endringer fra tidligere år hensyntas.) Statistlsk sentralbyrå: KOSTRA publisering 15. juni 2012 — Veiledning til bruker (SSBs KOSTRA-veileder). 6.2 i KOSTRA KOSTRA (KOmmune-STat-Rapportering) vil si regnskaps- og rapporterings-standarden som ble obligatorisk for kommuner og fylkeskommuner fra 2001 1.4 Endringer i forhold til forrige MRSA-veileder Arbeidet med den første nasjonale MRSA-veilederen ble påbegynt i 1999, og veilederen ble publisert i 2004. I hovedsak ga veilederen anbefalinger for håndtering av MRSA på sykehus, selv om tiltak i helse-tjenesten utenfor sykehus også ble omtalt 19.03.2018: Leder - Innsatsen mot spredning av meticillinresistente gule stafylokokker er viktig, men tiltakene må evalueres

Endringer i KOSTRA-veilederen for regnskapsrapportering 2018

KOSTRA og nøkkeltall 2017 - Alstahaug Side 9 av 52 Befolkningsvekst 2018-2040 Hele landet: Folkemengde registrert per 1. januar 2018: 5 295 619 Framskrevet hovedalternativ (MMMM) 2040: 6 056 244 Befolkningsvekst 2018-2040: 14,4 prosent Andel 70 år og over (2040) Hele landet: Antall personer 70 år og over: 1 090 032 persone Veileder til hvitvaskingsloven. Publisert: 31. mai 2019 Sist endret: 27. juni 2019 Dokumentnummer: 8/2019. Rundskrivet gjelder for: Banker Kredittforetak Finansieringsforetak E-pengeforetak Låneformidlere Foretak som driver valutavirksomhet Betalingsforetak og andre som har rett til å yte betalingstjeneste

KOSTRA hovedveileder 2020 - dib

Kostra bruker enkelte steder regnskapstall og regnskapsbegreper. Disse kan være vanskelig å forstå for de som ikke er vandt med regnskapsterminologi. Det er to regnskapsbegreper som alle som bruker Kostra bør vite forskjellen på: Det ene er Netto driftsutgifter og det andre er Korrigerte brutto driftsutgifter Veileder for god skikk og praksis for kontrollutvalgssekretariatene Veilederen gir anbefalinger om god skikk og praksis for kontrollutvalgssekretariatene, samt retningslinjer for samarbeid mellom kontrollutvalgssekretariat og revisjon, Regnskap, KOSTRA. God kommunal regnskapsskikk. Det er endring av KOSTRA-art 165 i hovedveilederen for 2020 som ble endret etter at Sticos oppdaget at innholdet ikke var riktig etter regelverket. - Departementet sin oppfatning av hva som er opplysningspliktige, og ikke skattepliktige godtgjørelser, har med tiden blitt uriktige, forteller Per Kristian Aune som er revisor og rådgiver for kommunalt regnskap i Sticos. - I årets endringer har. Veileder 6 Veileder om stråleterapi 3 Referanse: Heikkilä IE, Jørgensen TD, Kofstadmoen H, Bjerke H. Veileder om stråleterapi. Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling. Veileder Nr. 6, Østerås: Statens strålevern, 2018. Emneord: Stråleterapi, høyenergetisk stråleterapi, brachyterapi, lineærakselerator, krav ti

kommunal KOSTRA-rapportering. Det blir mulig å besvare spørsmål om hvor mange km turvei er tilgjengelig for bevegelseshemmede eller hvor mange friluftsområder Figur 2 fra DN veileder (2004) Ved kartlegging av tilgjengelighet bør en derfor prioritere hvilke områder som kartlegges. Det anbefale Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2016 Sammendrag - summary Denne veilederen er en faglig utdyping av prinsipper, metoder og anbefalinger som er politisk fastsatt gjennom retningslinje T-1442/2016. Veilederen er utarbeidet av Miljødirektoratet, med faglig Kostra- og effektivitetsanalyse 2018 Vi har fått utarbeidet en KOSTRA- og effektivitetsanalyse som skal illustrere hvordan kommunens ressursbruk på sentrale tjenesteområder harmonerer med kommunens økonomiske rammebetingelser, dvs. vi tar hensyn til både beregnet utgiftsbehov og reelt inntektsnivå (målt som korrigerte frie inntekter) Hovedavtaleveileder. KS, LO Kommune, Unio, YS Kommune og Akademikerne kommune har i fellesskap laget en veileder til hvordan vi mener de mest sentrale bestemmelsene i Hovedavtalen kan, og i noen tilfeller, skal forstås

Veileder for landsomfattende tilsyn med spesialisthelsetjenesten i 2017-2018. Spesialisthelsetjenester til pasienter med psykisk lidelse og mulig samtidig ruslidelse Internserien 1/201 Veileder rapportering av konserninterne transaksjoner i KOSTRA. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har i samsvar med Samordningsrådets vedtak oppnevnt KOSTRA - regnskapsgruppe, som behandler og gir råd i spørsmål knyttet til KOSTRAs kontoplan. Veiledning fra KMD om innholdet i rapporteringen av regnskapet i KOSTRA M-1243|2018 og sjøbunn. Blandede fraksjoner der jord- og steinmasser er iblandet for eksempel bygg- og rivningsavfall, slik som knust asfalt og betong, malingsflak og liknende, inngår heller ikke. Dette faktaarket handler om håndtering av: • Ikke-forurenset jord, inkludert jord som inneholder fremmede arte (KOSTRA-veileder) 6 Lier Melhus Mandal Østre Toten Hamar Fredrikstad Snitt 12 utvalgte KOSTRA-tall 17408 13589 17338 16095 17353 17171 15239 Dekomponert regnskap 17307 13241 17219 15948 17059 16795 15730 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 er Netto driftsutgifter til Pleie og Omsorg pr. innbygger korrigert for beho Veileder til nye bestemmelser om reise, kost og losji - 3 Om denne veilederen Dette er en veileder til de nye bestemmelsene om blant annet reise, kost og losji som ble avtalt i tariffrevisjonen i 2018. Veilederen er skrevet for bedrifter og tillitsvalgte som bruker bestemmelsene. Allerede før forhandlingene startet var det enighet om at de

9.1 Innledning. Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2018. Tallene er foreløpige, endelig tall vil foreligge i juni. I tillegg til Rennesøy kommune er det tatt med enkelte andre kommuner fra Rogaland, gjennomsnittstall for Rogaland, landet og gruppe 2 KOSTRA og nøkkeltall 2018 - Midtre Gauldal kommune Side 3 av 29 Innledning Bakgrunn Som en del av arbeidet med utfordringsdokument og økonomiplan for 2020-2023 ønsker vi å presentere en KOSTRA-analyse med foreløpige tall for 2018. Årsaken til at foreløpige tall blir brukt er at de reviderte først ble presentert 17. juni Tema de nuestro disco ''Ke no lo oiga un madero' Følgende endringer er gjort: Veileder 02:2018 Klassifisering av miljøtilstand i vann: Tabell 3.5 Innsjøtyper i Norge med ulike typekoder. I de to økoregionene i Nord- Norge bør kun vanntypene for skog og fjell benyttes dersom man er over eller nord for tregrensen Finanstilsynet har oppdaget enkelte feil i rundskriv 8/2019 Veileder til hvitvaskingsloven, som nå er rettet. En korrigert versjon av rundskrivet er publisert på nytt

Kostraveileder - AKS

Ny veileder til KOSTRA-forskriften 19. mai 2020 Departementet har utarbeidet en veileder til den nye KOSTRA-forskriften (forskrift 18. oktober 2019 nr. 1412 om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner mv. og interkommunale selskaper (IKS)) I KOSTRA-veilederen for 2018 er det presisert at regnskapsføring som barnevernsutgift kun skal skje når det er fattet vedtak etter barnevernloven. Molde kommune mottar nå bare enslige mindreårige flyktninger over 16 år, og denne bosettingen er ikke vedtatt etter barnevernloven

KOSTRAhjelp - Konteringshjelp for kommune

Veileder nr 7-2018 Veileder til leveringskvalitetsforskriften Leveringskvalitetsforskriften inneholder bestemmelser med grenseverdier til leveringskvalitet, bestemmelser for hvordan leveringskvalitet skal registreres og rapporteres og bestemmelser for utbedring, saksbehandling og informasjon veileder og samtidig endre navn til Veileder. Den formelle statusen til disse veilederne vil være den samme som for de tidligere retningslinjene. I en overgangsperiode vil det av den grunn kunne være feil i referansehenvisninger (referer til retningslinjer i stedet for veileder) i retningslinjer og veiledere som allerede er utgitt Mit den KOSTRA-DWD-Rasterdaten werden Aussagen zu den Niederschlagshöhen und -spenden in Abhängigkeit von der Niederschlagsdauer D und der Jährlichkeit T (Wiederkehrintervall) getroffen Desember 2018 Miljøveileder for pukkverk Dette veiledningsdokumentet gir informasjon og tolkning av de ulike kravene i forurensningsloven, forurensningsforskriften, avfallsforskriften og internkontrollforskriften gjeldende for produksjon av pukk, grus, sand og singel

Veileder 5 om medisinsk bruk av røntgen og MR-apparatur 2 Referanse: Widmark A, Friberg EG, Heikkilä, IE, Wikan K, Saxebøl G, Ormberg IW, Kofstadmoen H. Veileder om medisinsk bruk av røntgen- og MR-apparatur. Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling. Veileder nr. 5 Østerås: Statens strålevern, 2018. Emneord Norges Kommunerevisorforbund (NKRF), Haakon VIIs gate 9, Postboks 1417 Vika, 0115 Oslo, Telefon: 23 23 97 00, Epost: post@nkrf.n Veileder er den minst presise betegnelsen. En veileder kan være et relativt overordnet dokument som gir føringer på et bredt område, gjerne både organisatorisk og medisinsk. Anbefalinger om pasientrettigheter og tidsfrister for helsehjelp i spesialisthelsetjenesten kalles for eksempel prioriteringsveiledere ( 5 ) muligheten til å publisere konserntall i KOSTRA. Art 475 skal benyttes ved overføring til IKS der kommunen/fylkeskommunen er deltaker. Art 480 skal benyttes ved overføring til eget foretak. Art 475 og 480 har sitt motstykke i art 895 og 880. Se mer om dette i kapittel 6, samt ny veileder om føring av konserninterne transaksjoner

 • Nissan pathfinder deler.
 • Alternativ til zantac.
 • Regulering av tomt.
 • Gulrot juice.
 • Dress code sagrada familia.
 • Cuxhaven ferienwohnung günstig.
 • Tankekart uten tekst.
 • In how many countries is english the majority language.
 • Mülheim an der ruhr speldorf.
 • Hva spiser pinnsvin.
 • Darfur map.
 • Fc < moto.
 • Aquapolis golden sands.
 • Sony 3 swr50 smartklokke metall.
 • Wat is urban dance.
 • Personlig ordtavla.
 • Bakstykke pinnesele.
 • Nivea weihnachtsgeld dm.
 • Mit schirm charme und melone kostenlos anschauen.
 • Omkrets sirkel kalkulator.
 • Greys anatomy staffel 14 stream kostenlos.
 • Kino kino sandnes.
 • Frego pergola.
 • Nrk humor verdens minste kommentatorboks.
 • Razer deathadder software.
 • Photo booth utstyr.
 • Hobbit pages.
 • Nordvik & partners majorstuen.
 • Loddrette riller på neglene.
 • Surrealismen musikk.
 • Sky lounge bocholt öffnungszeiten.
 • Haus kaufen velden am wörthersee.
 • Utløserlager symptomer.
 • San andres.
 • Naf test buss.
 • Lithium und wasser reaktionsgleichung.
 • Hobbiten 4.
 • Nintendo switch mario kart 8 youtube.
 • Trekke om møbler.
 • Miele wdd030.
 • When i was your man chords.