Home

Høyesterettsdommer

CHRISTIAN SELMER, høyesterettsdommer, Oslo

Høyesterettsdommer er den alminnelige betegnelsen på en dommer som er ansatt i den øverste domstolen innen et rettssystem (Høyesterett).Høyesterettsdommer er ansett som en av de mest prestisjefylte jobbene man kan få som jurist, og de som får denne jobben må ha vist seg særlig kvalifiserte gjennom sin yrkeskarriere.Vanligvis tilstrebes det at dommerne i en høyesterett, i likhet med. 2020 2020-06-04 Norges Høyesterett - Dom HR-2020-1167-A Høyesterett kom til at tvungent psykisk helsevern overfor en pasient med alvorlig anoreksi måtte opprettholdes. Saken gjaldt en 35 år gammel kvinne. Hun har hatt alvorlig anoreksi i over 20 år og h... Stikkord: Tvunget psykisk helsevern Norges Høyesterett er landets øverste domstol og har hele landet som sin rettskrets. Det følger av Grunnloven § 88 første ledd første punktum at «Høyesterett dømmer i siste instans». Av det følger at Høyesterett er landets øverste domstol i alle typer rettssaker; både straffesaker, sivile saker, forvaltningssaker og forfatningssaker (grunnlovsspørsmål) Høyesterettsdommer er den alminnelige betegnelsen på en dommer som er ansatt i den øverste domstolen innen et rettssystem (Høyesterett).. Høyesterettsdommer er ansett som en av de mest prestisjefylte jobbene man kan få som jurist, og de som får denne jobben må ha vist seg særlig kvalifiserte gjennom sin yrkeskarriere.Vanligvis tilstrebes det at dommerne i en høyesterett, i likhet med. Sak om virksomhetsoverdragelse strømmes på nettet. Høyesterett behandler 9. til 11. juni 2020 sak nr. 19-152294SIV mellom ISS Facility Services AS og 61 renholdsmedarbeidere som ble overført fra Forsvarsbygg til ISS i forbindelse med at renholdsarbeidet ble satt ut på anbud

Lilly Bølviken – Wikipedia

Høyesterettsdommer - Wikipedi

Dommer og andre rettsavgjørelser - Lovdat

 1. Høyesterettsdommer i skattesaker 2007. Skatterett. ISSN 0333-2810. (4), s 302- 342 Zimmer, Frederik (2007). Akademisk avhandling: Generalklausul mot skatteflykt. Svensk skattetidning. ISSN 0346-2218. (10), s 775- 781 Zimmer, Frederik (2005). Nasjonale omgåelsesregler i.
 2. Høgsterett er den øvste domstolen i Noreg. Det er ein allmenn domstol med 19 dommarar og éin justitiarius, Toril Marie Øie, som er domstolen sin øvste leiar. Domstolen held til i Høgsteretts hus på Høgsteretts plass 1 i Oslo, og vert rekna som éi av dei tre statsmaktene i Noreg. Domstolen avgjer årleg noko over 100 saker, og omlag 1000 prosessuelle spørsmål
 3. Tidligere høyesterettsdommer Ketil Lund er medlem av organisasjonen Besteforeldrenes klimaaksjon, som er partshjelper i saken. Han holdt dermed et innlegg under rettssakens første dag
 4. Jens Edvin Andreassen Skoghøy (1955) fra Tromsø har gjennom sin 39 år lange karriere arbeidet både som advokat, professor i rettsvitenskap og høyesterettsdommer. Skoghøy fikk etter 18 års virke som dommer ved Høyesterett avskjed i nåde i 2016 for å tiltre et professorat ved UiT, Norges arktiske universitet
 5. Høyesterettsdommer, dommer i Høyesterett. Av domstolloven av 13. august 1915 nr. 5 følger det at høyesterettsdommere må være fylt 30 år og ha juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap. Høyesterett skal ha så mange dommere som det til enhver tid er bestemt, jf. domstolloven § 3. Det kan også utnevnes midlertidige dommere
 6. Høyesterettsdommer Knut Kallerud orienterte om de kommende storkammersakene om barnevern. Høyesterett skal behandle tre barnevernssaker i storkammer med elleve dommere fra 4. til 7. februar. Forhandlingene skal gå for åpne dører. I sakene skal Høyesterett vurdere hvordan dommene mot Norge i EMK skal innvirke på norsk praksis

Høyesterettsdommer []. For å kunne bli dommer i Høyesterett må man være fylt 30 år (jf. Grunnloven § 91), oppfylle krav om statsborgerrett (i likhet med andre embedsmenn) og ha juridisk embedseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap (jf. Domstolloven § 54).I praksis kreves det både førsteklasses juridiske kunnskaper og en lengre yrkeserfaring for å bli utnevnt som høyesterettsdommer Høyesterettsdommer Bård Tønder, opprinnelig fra Sjøvegan, tiltrådte Høyesterett 25. mai 2006. Bård Tønder. Han tok juridisk embetseksamen i 1975, og var tidligere i sin karriere innom lovavdelingen, Trondenes herredsrett, privat praksis og Regjeringsadvokaten Det ferske nettstedet Rettspraksis.no vil at alle rettsavgjørelse skal være tilgjengelig for folk flest. Nå har de publisert over 40.000 dommer fra Høyesterett som skal ligge på nett til evig tid Klokken 20 tirsdag kveld lokal tid annonserte USAs president Donald Trump at hans valg til høyesterettsdommer er Neil Gorsuch. - Han har utrolige juridiske evner, et imponerende intellekt, enorm. STRAFFRIE: To nylige høyesterettsdommer skaper tvil om påtalemyndigheten og underordnede domstoler også i saker etter 2014, har tolket og anvendt flyktningkonvensjonen riktig når det gjelder.

Høyesterettsdommer Ruth Bader Ginsburg sier hun nå er helt friskmeldt etter at hun i fjor fikk kreft. NTB. 9. jan. 2020 05:45 - Oppdatert 9. jan. 2020 05:47. Del (2) Tweet Epost Kopier lenke Kopiert! Bader Ginsburg sier til CNN at hun er helt fri for kreften i bukspyttkjertelen etter behandlingen hun fikk i fjor sommer Høyesterettsdommer Hilde Indreberg får dømme i en sak der fagforbundet hun selv er medlem av, er partshjelper for den ene parten. Det har Høyesterett selv avgjort etter at Næringslivets. Ketil Lund (f. 1939) er advokat og tidligere høyesterettsdommer. Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir følgende interessekonflikter: Han er medlem av Rettsvern- og psykiatriutvalget i ICJ Norge - Den internasjonale juristkommisjon, avdeling Norge Dommere i Arbeidsretten. I den enkelte sak settes Arbeidsretten med syv dommere: to av rettens faste fagdommere, en tilkalt varadommer for fagdommerne og fire dommere oppnevnt etter innstilling (forslag) fra organisasjonene i arbeidslivet Europarådets parlamentarikerforsamling valgte 9. oktober 2018 høyesterettsdommer Arnfinn Bårdsen som ny norsk dommer ved Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD). Pressemelding om valget. Innstilling og nominasjon av kandidate

Høyesterettsdommer Arnfinn Bårdsen er født 1966. Cand.jur. 1992, dr. juris 1999. Han har tidligere arbeidet som amanuensis og førsteamanuensis ved juridisk fakultet i Bergen, som lagdommer, lagmann/avdelingsleder og kst. førstelagmann ved Gulating lagmannsrett. Han tiltrådte som dommer i Høyesterett i 2008 og arbeidet der frem til 2018 stipendiat Harald Irgens-Jensen, professor dr. juris Kåre Lilleholt, høyesterettsdommer dr. juris Jens Edvin Andreassen Skoghøy, professor dr. juris Are Stenvik og den juridiske redaksjonen i Universitetsforlaget. Arbeidet ble avsluttet i 2006. 1 Henvisning til lover: 1.1 Fullstendig tittel, korttittel og forkortelse Fullstendig tittel Høyesterettsdommer i skattesaker 2013 7 hvem som må likestilles med skattyteren). Det gjør derimot en formulering i Lignings-ABC, sitert samme sted, men det er altså ikke overbevisende. Det viser seg da også at kriteriet «regning og risiko» etter hvert kommer i bakgrunnen i førstvoterendes diskusjon

USAs eldste høyesterettsdommer, 86 år gamle Ruth Bader Ginsburg, sier hun er på bedringens vei etter å ha blitt behandlet for kreft Tre sentrale høyesterettsdommer. Advokatfullmektigene viste til tre sentrale høyesterettsdommer ledere bør kjenne til fordi disse har betydning for hva som er tillatt innenfor styringsretten Den norske jusprofessoren utelukker ikke at høyesterettsdommer John Roberts ved et 50-50 resultat kan komme til å be partene om råd om hvordan hans egen rolle skal spilles Ketil Lund er høyesterettsdommer og har tidligere drevet egen advokatpraksis. Han har særlig engasjert seg i spørsmål vedrørende opphavsrett, natur- og miljøvern, psykisk helsevern og annen sosial vernerett. 1994-96 ledet han arbeidet med gransking av overvåkingstjenestenes arbeid Lundin viser til at høyesterettsdommer Clement Endresen har gitt noen viktige rettesnorer: Dommeren skrev i en artikkel Lov og rett: «Et naturlig korrektiv kan være å ta utgangspunkt i hvilken timepris et rimelig antall dyktige advokater innenfor saksfeltet ville vært villig til å ta på seg prosessoppdraget for»

Norges Høyesterett - Wikipedi

Mindretallet, med høyesterettsdommer Ruth Bader Ginsburg i spissen, så flertallets syn som et tilbakeskritt for minoriteters rettigheter. Dette gjorde hun tindrende klart i sitt votum. Tilsynelatende er hun det mest atypiske popikon man kan tenke seg Gorsuch tatt i ed som USAs høyesterettsdommer. Et dramaår om ny høyesterettsdommer i USA er over. Mandag ettermiddag ble den konservative juristen Neil Gorsuch tatt i ed Her finner du kinoprogrammet og billettkjøp til din kino, samt informasjon om aldersgrense, sjanger, trailer og fakta om filmen Hovedaktiviteten vår er drift av 4 moderne trålere med til sammen 12 kvoteenheter for hvitfisk og reker samt produksjon av laks

Høyesterettsdommer - Jusleksikon

Høyesterettsdommer. Høyesterettsdommer. Oversikt over høyesterettsdommer. 2018. HR-2018-2080-A Saken gjaldt retten til erstatning for økonomisk tap på grunn av psykisk skade som mor ble påført da hennes sønn døde etter behandlingssvikt under sykehusopphold - Jeg er glad for at høyesterettsdommer Aage Thor Falkanger har sagt ja til å påta seg vervet. Hans brede erfaring fra rettsapparatet og universitetet, sikrer at vi får en sivilombudsmann med stor legitimitet og autoritet. Og det er viktig når man har vervet som folkets forsvarer i møtet med forvaltningen, sier stortingspresidenten

Norges Høyesterett Norges Domstole

Høyesterettsdommer - advokatfirmaer, familierett, havnekvartalet, fullmektig, advokathjelp, juridiske tjenester, erstatningsrett, advokat, advokater. Les denne saken på UiOs nettsider. Rettsvitenskap (jus) Her finner du Juridisk biblioteks forslag til hvordan man kan henvise i juridiske arbeider.; Om bruk av henvisninge

Her finner du råd og tips om hvor du lett finner de ulike rettskildene som lover, dommer etc. på Internett. Se for øvrig også Jusstorgets lenkeside med pekere til ulike juridiske nettsteder sortert i kategorier og fagfelt. Lover og forskrifter Den offisielle kunngjøringen av lover og forskrifter skjer fortløpende gjennom Norsk Lovtidend som f.o.m. 1998 [ Yrke: Høyesterettsdommer. Hvilke tips vil du gi dagens studenter om veien fram mot en fremtidig stilling som dommer, og særlig i Høyesterett? -Hva gjorde du/ jobbet du med før du ble høyesterettsdommer? - Jeg tror ikke det er lurt for noen å bestemme seg for en yrkesvei allerede som student. Man må ta de mulighetene som kommer Tidligere høyesterettsdommer Karl Arne Utgård sier regjeringens forslag om kompensasjon til pelsdyrbønder bryter med menneskerettighetene og eiendomsvernet

Tidligere høyesterettsdommer Karl Arne Utgård konkluderer i en EØS-rettslig redegjørelse med at få eller ingen er urettmessig dømt i trygdesaken Denne siden inneholder retningslinjer og praktisk informasjon om eksamen ved UiB. Som student er du selv ansvarlig for å sette deg inn i innholdet her Nav-dommene kan være riktige likevel, mener tidligere høyesterettsdommer Tidligere høyesterettsdommer Karl Arne Utgård konkluderer i en EØS-rettslig redegjørelse med at få eller ingen er urettmessig dømt i trygdesaken

Arne Ringnes - Norges domstoler Norges Domstole

Advokatens jobb handler ofte om å vurdere en sak som klienten kommer med og gi råd om hvordan saken kan følges opp. Dersom advokaten har privatpersoner som klienter, kan sakene gjelde for eksempel spørsmål om arv, skilsmisse eller nabokonflikt Høyesterettsdommer skaper presedens og er dermed en del av lovreglene i Norge. Vi mener det er en viktig del av demokratiet at alle kostnadsfritt har tilgang til hvilke lovregler som gjelder. I dag må du betale et dyrt abonnement på Lovdata (16125 kroner i året) for å få tilgang til alle høyesterettsdommer

Høyesterettsdommer Ruth Bader Ginsburg sier hun nå er helt friskmeldt etter at hun i fjor fikk kreft Smålån i Bank Norwegian Vi tilbyr lån fra 5.000 til 600.000 kr. Renten varier fra 7,99% (8,38% eff.) til 19,99%. Søk og du får et helt uforpliktende tilbud English . Sjørettsfondet . Formål. Fondets formål er i følge vedtektene å fremme forskningen i Norge i sjørett, transportrett og dertil knyttede juridiske emner. Dette kan gjøres ved utdeling av stipendier, ved å forestå eller støtte utgivelsen av vitenskapelige arbeider eller på annen måte støtte tiltak som kan fremme formålet Høyesterettsdommer Ruth Bader Ginsburg sier hun nå er helt friskmeldt etter at hun i fjor fikk kreft. Bader Ginsburg sier til CNN at hun er helt fri for kreften i bukspyttkjertelen etter behandlingen hun fikk i fjor sommer. Den 86 år gamle dommeren har vært en av de ni dommerne i høyesterett i Washington siden Bill Clinton var president

Høyesterettsdommer i skattesaker 2017 - Nr 01-02 - 2018

Høyesterettsdommer. Foreldre: Høyesterettsadvokat Hans Jensen Blom (1875-1952) og Anna Martens Wingaard (1877-1947). Gift 1941 med Ådel Gjøstein (12.4.1919-1990), datter av boktrykker Eirik Andreas Juel Gjøstein (1868-1937) og Maren Berge (1886-1962). Sønnedatters sønn av Oluf Petersen Wingaard (1812-67). Knut Blom var en fremtredende skrankeadvokat i 1950- og 1960-årene og. Norpark - Norges Parkeringsforening. Stortingsgaten 12, 0161 Oslo. Org.nr. 974 238 071 . Facebook; Twitte 4. sep. 2018 - Dagsnytt 18 (2018 Tidligere høyesterettsdommer i USA, John Paul Stevens, er død, 99 år gammel. FOTO: Foto: AP / NTB scanpix Tidligere høyesterettsdommer John Paul Stevens var en leder for den liberale fløyen i USAs høyesterett

Sjekk svar Høyesterettsdommer som danner mønster for avgjørelser i tilsvarende saker seinere, kalles prejudikater. Nevn tre rettskilder innenfor lovgivningen. Sjekk svar Grunnloven, alminnelige lover og forskrifter. Gi eksempel på fire alminnelige lover. Sjekk svar For eksempel vergemålsloven, arveloven, likestillingsloven og ekteskapsloven Lovdata inneholder bl.a. norske lover, sentrale og lokale forskrifter, høyesterettsdommer, Norsk Lovtidend avd. I og II. I tillegg finner du et utvalg med sammendrag på norsk av avgjørelser fra Menneskerettsdomstolen. Lovdata Pro* Tilleggstjeneste til Lovdata, tilgjengelig for HiØs studenter og ansatte med Feide-innlogging

Nye Major Enkelte boliger i komplekset Nye Major i Sørkedalsveien 9 13 ble forsinket i forhold til det utbyggeren hadde tatt sikte på. I kontrakten som var blitt benyttet, stod det at [s]elger tar sikte på ferdigstillelse av Boligen 2. halvår 2007 Dette er slått fast i flere høyesterettsdommer, sier Sverdrup. Det kan altså være en mulighet for å komme ut av «Rimi-fellen», men veien kan være lang. En god deling av utgiftene er bedre. Den beste løsningen når man bor sammen over tid, er at begge samboerne eier den felles boligen Høyesterett har avsagt to dommer der spørsmålet var om en långiver kunne kreve fradrag for tap på fordringer på et underliggende selskap Billån uten pant inntil 600.000 kr. Gjør alt elektronisk, bare 950 kroner etableringsgebyr. Rask låneprosess da vi ikke trenger dokumentasjon på bilen

Sistenytt.com holder deg oppdatert med de siste nyhetene fra en mengde nyhetskilder i inn og utland Ukens Tips: Ny høyesterettsdom om avtalebinding En nylig avsagt Høyesterettsdom omhandler spørsmålet om når avtalebinding foreligger og om en bindende aksept kan trekkes tilbake (re integra) Etter UWC har mange elever gått videre til å jobbe mot en mer fredelig og bærekraftig fremtid, på flere ulike måter. Til dags dato har UWC et verdensomspennende nettverk av over 60 000 alumni, blant andre kong Willem-Alexander av Nederland, TV2-direktør Olav Sandnes og høyesterettsdommer Wenche Arntzen

Høyesterettsdommer av stor vekt kaller vi prejudikater. Uklarhet og flertydighet i språket, forandringer over tid og bruk av faguttrykk er blant de forhold som gjør at rettskildene må tolkes. Hovedregelen ved tolkning er at alminnelig språkbruk skal legges til grunn Skattedirektoratet kommenterer Høyesterettsdommer. Skattedirektoratet har offentliggjort sine kommentarer til tre Høyesterettsdommer som ble avsagt våren 2017. Publisert: 03.07.2017. Skatt. To av dommene gjaldt fradrag for tap på fordringer til underliggende selskaper i konsernet. I begge sakene. Presseforbundet › Still spørsmål › Still spørsmål › Innsyn i rettsdokumenter Dette emnet har 8 svar, 1 deltaker, og ble sist oppdatert 3 years siden av Tom Arvid Stensrud. Ser 8 svar tråder Forfatter Innlegg 9. mai 2012 klokken 14:29 #16248 Svar Jon AndersenGjest Hei, jeg lurer på om det er mulig å få innsy Stortinget.no inneholder informasjon om saker som behandles i Stortinget, oversikt over møter og høringer, informasjon om stortingsrepresentantene, omvisninger, læringsspill, kurs med mer

Norges Høyesterett – Jusleksikon

- Denne paragrafen i grunnloven har faktisk kommet opp i flere høyesterettsdommer, og har satt en stopper for skattlegging med tilbakevirkende kraft, forklarer Lund. Men: langvarig rettspraksis har godtatt at satsene for alminnelig inntekts- og formuesskatt fastsettes på slutten av et inntektsår og dermed gis tilbakevirkende kraft for det året Høyesterettsdommer betyr. Denne siden inneholder synonymer, betydninger og viser forekomsten i kryssord for Høyesterettsdommer, i både bokmål og nynorsk Høyesterettsdommer Per Erik Bergsjø avga 28. august 2017 rapporten «Erstatningsordning for domstolansatte. En utredning om en særskilt erstatningsordning for dommere og andre domstolansatte ved alvorlige sikkerhetshendelser». Styret tok opp oppfølgingen av rapporten på møte med styret i Domstoladministrasjonen 6. november 2017

Presidentvalget i USA, amerikansk politikk | Tre ting som

Jeg har en kopi av en høyesterettsdom fra 1850 som må være tatt fra en bok med gjengivelse av flere dommer. Men hvilken bok kan det være? Jeg har en jpg-fil med bilde av en side (gotisk skrift), men den er på 1.25 MB og kan ikke lastes opp. Kan sendes til den som trenger det for å spore kilden. A.. CHRISTIAN SELMER, høyesterettsdommer, Oslo. Postet den 22/01/2013 by norskeroster Sammen med to andre norske jurister ble jeg i april 1941 sendt som vårt lands representant til Berlin ved stiftelsen av Internationale Rechtskammer Tidligere høyesterettsdommer Karl Arne Utgård konkluderer i en EØS-rettslig redegjørelse med at få eller ingen er urettmessig dømt i trygdesaken Høyesterettsdommer Karl Arne Utgård sier opp. Karl Arne Utgård fylte 67 år i mars, og varsler nå at han vil bli pensjonist fra nyttår. Kjetil Kolsrud. 2018-04-13T13:45:30.082Z. Oppdatert: 2018-04-13T18:59:31.786Z. Det bekrefter Utgård overfor Rett24 fredag

Høyesterettsdommer i skattesaker 2018 - Nr 03 - 2019

Tidligere høyesterettsdommer Karin Bruzelius var med på å skrive abortloven i 1978. Nå foreslår hun å skrive nemndene ut av loven, men beholde kriteriene for selve abortinngrepet: - Allerede i dag heter det at legene i nemnda skal ta avgjørelsen i samråd med kvinnen, sier Bruzelius, som vil snu på det I juni avsa Høyesterett en dom med prinsipielle uttalelser om kontraktstolkning i profesjonelle avtaleforhold. Den konkrete saken gjaldt tolkning av en avtale basert på en standardkontrakt for leie av næringsbygg, men dommen vil også ha betydning ved bruk av byggebransjens standardkontrakter

Skoghøy var høyesterettsdommer i 19 år, før han dro tilbake Tromsø for tre år siden. På 90-tallet var Skoghøy en markant professor ved Universitetet i Tromsø. Høyesterett har fra høsten et ledig dommerembete da Erik Møse må gå av på grunn av aldersgrensen på 69 år Jurist og tidligere høyesterettsdommer. Karin Bruzelius er tidligere høyesterettsdommer, leder for Norsk Kvinnesaksforening og har vær tilknyttet Nordisk institutt for sjørett siden 2011. Hun er leder av Finansklagenemnda Person og vil gi en oversikt over sentrale saker fra nemnda i 2018

Georg Sverdrup – WikipediaDette skjedde natt til 4Sven Ole Fagernæs – WikipediaStockfleth – Wikipedia

eksempel i nyere høyesterettsdommer, bør det vises til avsnittsnummer. I kildehenvisninger til elektroniske kilder uten sidetall, bør henvisningen tilstrebe presisjon på annen måte, for eksempel ved å vise til nærmeste avsnitt i et underpunkt i teksten. Kildehenvisningene skal være . konsekvente. Dette innebærer at kildehenvisninger. Høyesterettsdommer Elena Kagan, som regnes som liberal, understreket tirsdag at ingen, heller ikke presidenter, er hevet over loven i USA. Verken president Richard Nixon eller president Bill Clinton fikk medhold i Høyesterett da de krevde immunitet for straffeforfølgelse, Nixon i forbindelse med Watergate-skandalen og Clinton da han ble saksøkt av Paula Jones for seksuell trakassering Høyesterett avsa 4. juni 2018 to dommer om godtgjørelse i arbeidsforhold. I den ene dommen kom Høyesterett til at flere konkrete reiser, som hadde reisetid til og fra annet et sted enn det vanlige arbeidsstedet og utenom alminnelige arbeidstid er å regne som arbeidstid. Den andre dommen kom frem til at en vikar hadde krav på samme godtgjørelse for reisetid som de faste ansatte han jobbet.

Det finnes ca. 100 britiske krigsgraver på Vestre gravlund i Oslo, i tillegg til krigsgraver fra flere andre land Landsdekkende oversikt over studentrabatter, studentfordeler og studentpriser. Søk etter produkter og tjenester med studentrabatt - Studentrabatt er studentenes fordelsside Hanne Harlem er den sjette sivilombudsmann i rekken siden høyesterettsdommer Andreas Schei ble den første sivilombudsmann i desember 1962. Hun er også den aller første kvinnelige sivilombudsmann. - Jeg er takknemlig for tilliten Stortinget har vist meg, og jeg ser frem til å jobbe for at forvaltningen ikke øver urett mot innbyggerne, sier Hanne Harlem Høyesterettsdommer i Norges Høyesterett Tønsberg, Vestfold, Norway 14 forbindelser. Bli med for å knytte kontakt. Norges Høyesterett. Rapporter denne profilen; Erfaring. Høyesterettsdommer Norges Høyesterett. Se hele profilen til Bård Tønder. Se hvilke felles kjente dere har Det er to ledige embeter som høyesterettsdommer som skal besettes. Det offentlige innstillingsrådet innstilte nylig Endresen og Bård Tønder som henholdsvis nummer en og to til de to utlyste embetene ved Norges Høyesterett

Derfor er valget av høyesterettsdommer så viktig i US

Tidligere høyesterettsdommer Karl Arne Utgård konkluderer i en EØS-rettslig redegjørelse med at få eller ingen er urettmessig dømt i trygdesaken. I den EØS-rettslige analysen han har gjennomført på eget initiativ og som er publisert på Rett24 , konkluderer han med Norge har tillatt mer eksport av sykepenger og arbeidsavklaringspenger enn hva trygdeforordningen hjemler ICJ-Norges første styreleder, høyesterettsdommer (emeritus) Ketil Lund er én av ICJs nåværende kommisjonærer. De eneste tidligere, norske kommisjonærer har vært tidligere justisminister og høyesterettsjustitiarius Terje Wold (1964-1972) og professor Torkel Opsahl (1973 til 1988)

Tilbake som UiT-professor etter 18 år i HøyesterettVæpnet bankran i Kongsvinger

Ofte stilte spørsmål - Universitetsbiblioteke

Rekkevidden av regelen om tjenestetilknytning har nylig vært belyst gjennom to høyesterettsdommer. Begge dommene gjaldt testamentsvitner som hadde tilknytning til aksjeselskaper, hvor testamentsarvingen hadde innflytelse. I den første saken (Rt. 2003 s. 198). Hilde Indreberg (født 22. oktober 1957 i Oslo) er en norsk jurist og dommer i Høyesterett.. Indreberg tok juridisk embedseksamen i 1987 og var i tillegg til studiene vitenskapelig assistent ved Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo.. Før hun ble utnevnt til høyesterettsdommer hadde hun ulike stillinger i statsforvaltningen og rettsvesenet. Hun var førstekonsulent i Departementet for.

Dommer utdanning.n

Trumps nye høyesterettsdommer er for våpen og imot abort. Donald Trump leverer på et av sine valgløfter ved å nominere en konservativ dommer som kan sikre et langvarig og solid konservativt flertall på dommerbenken i den amerikanske høyesteretten Norsk bedriftsskatterett Benn Folkvord, Eivind Furuseth, Sanaz Ormaz Ferdowsi, Ole Gjems-Onstad. Norsk bedriftsskatterett, som nå foreligger i tiende utgave, er en omfattende og relativt fullstendig fremstilling av bedriftsbeskatningen i Norge til bruk for praktikere og videregående studenter

Emily Ratajkowski: - Gjør hva jeg vil med kroppen min - Side3

Tidligere høyesterettsdommer: - Ville vært umulig å skrive

Høyesterettsdommer. Oversikt over høyesterettsdommer. 2018. HR-2018-442-A Spørsmål om erstatning for tapt hjemmearbeidsevne kan kreves utover den standardiserte erstatningen. Skadeserstatningsloven § 3-2a. Frifinnelse; HR-2018-1056-A Krav om erstatning etter nerveskade (leiringsskade) i forbindelse med en hofteoperasjon Fron Statsalmenning er den usolgte delen av den gamle Espedalen almenning. Dagens rettslige status bygger i hovedsak på Høyesterettsdommer av 13.oktober 1925 og 18.september 1971. Totalarealet er på ca 129.500 daa. Området byr på flotte muligheter for jakt, fiske og friluftsliv. Fjellstyret har to utleiehytter og en åpen bu Han har også rukket å være konstituert høyesterettsdommer tre ganger, i 2002, 2003 og 2007. Zimmer har bidratt i utformingen av skatte- og avgiftslovgivingen. Han var leder for arbeidsgruppen som vurderte spørsmålet om skattefrihet for utenlandske investorer i norsk skipsfartsvirksomhet (NOU 1986: 9) Jens Edvin Andreassen Skoghøy fra Tromsø sa i 2017 opp dommerstillingen ved Høyesterett for å gå tilbake til sitt gamle virke som professor ved UiT etter å ha vært høyesterettsdommer i 18 år 1. Kjøpsvilkår Gyldig fra 5. juni 2020. Her finner du informasjon om påmelding, kursavgift, kursdokumentasjon, avmeldingsregler, kursbevis og behandling av personopplysninger

Frederik Zimmer - Institutt for offentlig ret

To nye Høyesterettsdommer gir klarhet til problemstillingen. Mange leiekontrakter har formuleringer om forkjøpsrett ved salg av eiendommen. Noen ganger er det imidlertid uklart hva som regnes som et «salg». Andre ganger er selve forkjøpsrettsklausulen tvetydig Høyesterettsdommene er en svært viktig rettskilde, og enkelte høyesterettsdommer er av så stor betydning at de blir kalt prejudikater, for eksempel Husmordommen (RT-1975-220). Forvaltningspraksis er den praksis regjeringen og andre forvaltningsorganer bruker når lovene skal settes ut i livet gjennom vedtak, andre beslutninger og vurderinger

 • Sykkelstativ.
 • Gronau einwohnerzahl 2016.
 • Komplett bank mastercard reiseforsikring.
 • Struktur jobbintervju.
 • Gruvearbeider utdanning.
 • Cecilie skog enke.
 • Intercityhotel bonn.
 • Strømbrudd trøgstad 2017.
 • Webhuset priser.
 • Alexander kielland familie.
 • Marshall london deksel.
 • Kino kino sandnes.
 • Smørkrem sjokoladekake.
 • Rødt utslett under forhud.
 • Adiamo bad oeynhausen galerie.
 • Paris reiseguide.
 • Naturlig utvalg enkelt forklart.
 • Brannvakta trondheim.
 • Sm3.
 • Hvorfor smatter katten.
 • World war 2 cod.
 • Wohnung direkt am bodensee kaufen.
 • Time blood diamonds.
 • Snøscooter lappen bodø.
 • Realvekst formel.
 • Helfo helseforsikring usa.
 • Spawn origins.
 • Dikt om nord norge.
 • Antikes silber verkaufen.
 • Grove dikt på nynorsk.
 • Hvordan endre stemmen sin.
 • Krem mot vorter.
 • Santa lucia tekst nynorsk.
 • Byer i latvia.
 • Baby 3 mnd spiser hver andre time.
 • Riga weather.
 • Jobbsøknad mal nav.
 • Rhythmische sportgymnastik friedberg hessen.
 • Mitt hjerte dikt.
 • Die soziale möbelhalle brandenburg an der havel.
 • 70% salg.