Home

Søknad om kommunal bolig tromsø kommune

Informasjon om å leie kommunal bolig på norsk, engelsk, arabisk og somali. Boligbygg, kundesenter, bomiljøvakt. Jobb i Oslo kommune. Ledige stillinger. Lønn og arbeidsforhold. Kontakt Oslo kommune. Oslo kommunes kontaktsenter - åpningstider og priser. Finn en ansatt Tromsø kommune har mange skjemaer som egner seg for digitalisering, men vi klarer ikke å tilby alle på en gang. Du vil derfor se at vi har startet med noen, og vi jobber med å få til flere. Oversikten er organisert etter emne

Tromsø images Web cameras Tromsø kommune | Rådhuset, Postboks 6900, 9299 Tromsø | Telefon: 77 79 00 00 | Faks: 77 79 00 01 Ansvarlig redaktør: Pål Jakobse Hvis du tildeles kommunal bolig vil bydelen tilby deg å lage en boplan. I boplanen kan du planlegge om du skal fortsette å leie bolig eller om du kan kjøpe egen bolig. Her finner du mer informasjon om hvordan du setter opp en boplan. Dette kan du søke om. Oppfyller du kravene og blir prioritert, vil du få tilbud om leie av en kommunal bolig Startlån fra kommunen hjelper deg som har hatt langvarige problemer med å få lån i vanlig bank til å kjøpe eller tilpasse egen bolig. I noen tilfeller kan kommunen kombinere startlånet med et boligtilskudd

Kommunal bolig - Bolig - Oslo kommune

 1. Dersom søker har uoppgjort gjeld til Oslo kommune som følge av tidligere boforhold, kan kommunen avslå søknad om å få leie kommunal bolig på dette grunnlag. Det kan stilles vilkår om at det inngås nedbetalingsavtale for gjelden dersom skyldnerens økonomi åpner for det
 2. Kommunale tjenester innen bolig og eiendom, for deg som er boligsøker, eier eller bygger av bolig
 3. Søknad om kommunal bolig kommer i hovedsak fra søker selv. Pårørende eller andre i søkeren sitt nettverk, kan også ta direkte kontakt med kommunen for veiledning om søknad til kommunal utleiebolig. I noen tilfeller tar kommunens fagavdelinger innen helse, sosial og omsorg initiativ til å søke
 4. Tromsø kommune har behov for flere kommunale utleieboliger og det er avsatt betydelige midler til formålet. En av strategiene kommunen ønsker å benytte seg av, er tilvisningsavtaler. Ansvarlig: Marianne Pleym Arctander, telefon 480 44 591. Her finne

Kommunal bolig leies normalt for en periode på 3 år. Leie av fysisk tilrettelagt bolig. Kristiansand kommune leier ut boliger til dem som trenger en tilrettelagt bolig på grunn av fysisk eller psykisk funksjonshemming eller Legeopplysning kreves ved søknad om fysisk tilrettelagt bolig . Søknadsskjema bolig med bemanning Skriftlig søknad om kommunal utleiebolig, bytte av kommunal utleiebolig og fortsatt leie av kommunal utleiebolig (forlengelse) med nødvendig dokumentasjon, skal leveres kommunen ved Helse - og velferdskontoret i bydelen der boligsøkeren bor, eller har annen tilhørighet som gjør det naturlig at søknaden behandles der. Søker skal benytte kommunens søknadsskjema Søknad om bytte av tildelt kommunal bolig skal fremsettes skriftlig på det vanlige søknadskjemaet. Nødvendig dokumentasjon og begrunnelsen legges ved søknaden. Oppsigelse. Ønsker du å si opp ditt leieforhold til Harstad kommune, kan du gjøre det på dette skjema: Skjema kommer Søknad om leie av kommunal bolig, bytte av kommunal bolig og fortsatt leie av kommunal utleiebolig med nødvendige opplysninger, skal leveres Tromsø kommune ved Boligkontoret til postmottak Rådhuset. Tromsø kommunes standard søknadsskjema skal anvendes

Skjemaer - Tromsø kommune

CA 800: Tromsø kommune disponerer i overkant av 840 boliger - blant annet i Kroken. Foto: Tom Benjaminsen UT PÅ DATO: Roar Stangnes på Boligkontoret sier at reglene for å få kommunal bolig. Du har en inntekt tilsvarende, eller mindre enn, folketrygdens minsteytelser for pensjonister og trygdede. Med inntekt menes all inntekt det beregnes trygdeavgift av, samt kontantstøtte. Som inntekt regnes også 5 prosent av netto ligningsformue som overstiger kr 250 000. For ektefeller/partnere. Slik søker du om kommunal bolig. Fyll ut søknadsskjemaet for kommunal bolig. Send søknaden til: Boligkontoret, Stavanger kommune Postboks 8001 4068 Stavanger . Dersom du oppfyller vilkårene for kommunal bolig, blir du satt på venteliste til kommunal bolig. Kommunen har ofte flere boligsøkere enn det er ledige boliger TRONDHEIM KOMMUNE si15413 søknad kommunal bolig Side 1 av 3 19.12.2019 Leie av kommunal bolig Søknad om 1. SØKNADEN GJELDER Ordinær bolig Bytte av bolig Gjelder for deg som allerede leier kommunal bolig: Særskilt tilrettelagt bolig Forlengelse av leiekontrakt 2. OPPLYSNINGER OM HUSSTANDEN Søkers navn (etternavn, fornavn) Fødselsnummer. Søknad om bolig behandles ved Bygg- og eiendomsdrift. Saksbehandlingstiden kan være inntil 3 måneder. Det kan klages på vedtak om kommunal bolig innen 3 uker. Kommunen har egen klagenemnd; Søknadsskjema for kommunal bolig. Bystyret har i sak nr. 14/07 har vedtatt retningslinjer for tildeling av kommunalt disponerte boliger i Porsgrunn.

Søknad om kommunal bolig. Hvis du ønsker å søke kommunal bolig må du fylle ut elektronisk søknadsskjema. Her kan du søke . Skjemaet krever pålogging med ID-porten. Boligsøker må være folkeregistrert i Bodø kommune de siste 2 år med mindre særlige grunner foreligger Les mer om EØS-regelverket og etterbetalinger Etterkontroll av inntekt i 2017 Hvis skatteoppgjøret 2017 viser at du hadde en annen inntekt eller formue enn den Husbanken brukte i beregningen av bostøtte samme år, beregner vi bostøtten på nytt Bolig - Søknad om kommunal bolig. Frogn kommune; Skjema; Kontakt oss. Sentralbord: 64 90 60 00 Faks: 64 90 60 01 Epost: postmottak@frogn.kommune.no Sikker Digital Post. Vakttelefon. Bygg og eiendom: 41 53 13 33 Kommunal vei: 41 53 13 99 Vann og avløp: 98 24 55 79 . Åpningstider og kontaktinfo. Postadresse

Søknad om leie av kommunal bolig . Kommunen kan hjelpe deg med å fylle ut søknaden . Personopplysninger . Søke Kirkekulturell myldring - søknad om tilskudd Klimatilpasning - rapport Stavanger og Tromsø 2017 Kommunal bostøtte - Søknad om kommunal bostøtte Kommunal oppreisning - søknad Kommunal utleiebolig Kommunal vielse - bestilling og registrering Konsesjon på erverv av fast eiendom - blankettnr. 35

Hvis du får innvilget søknaden, vil du enten få tilbud om ny leieperiode i nåværende bolig eller tilbud om leieperiode i en annen kommunal bolig. Søknadsskjema . Lover og regler. Helse og omsorgstjenesteloven Kommunale boliger er ikke en lovpålagt tjeneste, men jfr. loven skal kommunen medvirke til å skaffe bolig. Husleielove Kommunale boliger. De kommunale utleieboligene administreres av servicetorget. Alle tildelinger behandles av kommunal av boligutvalget i henhold til vedtatte kriterier. Boligutvalget består av representanter fra servicetorget, omsorg, NAV og teknisk. Søknad om kommunal bolig gjøres elektronisk. Søknadsskjema Ved innlevering av søknad om bolig er det viktig at du legger ved nødvendig dokumentasjon om inntektsforhold og nåværende boforhold. pdf Veiledning til elektronisk søkand [213.41 kB] Enten du skal søke kommunal bolig, bytte av kommunal bolig eller fornye din eksisterende søknad, fyller du ut skjemaet elektronisk søknad Kommunal bolig er et tilbud man kan søke om hvis man ikke klarer å skaffe seg egnet bolig på egen hånd, eller hvis man trenger en bolig som er særskilt tilpasset på grunn av alder, bevegelses- eller utviklingshemming Søk om velferdsbolig. Søknadsskjema - kommunal velferdsbolig. Utfylt søknad sendes: Bærum kommune Boligkontoret Postboks 700 1304 SANDVIKA. Søknader behandles fortløpende. Når du har søkt. Du mottar svar på om du fyller kravene for å få kommunal bolig; Dersom du fyller kravene, vil du stå på venteliste; Ledige boliger tildeles.

oI bolig som jeg eier oI bolig som jeg leier oOpphold i fengsel oAnnet Beskriv annen type boligforhold Dato for utskriving/prøveutskriving Kommunal eller privat bolig? oKommunal oPrivat Når går kontrakten ut? Boligstandard oGod oAkseptabel oDårlig Kommunal bolig - søknad Side 4 Bolig. Hvis du er i en nødsituasjon uten et sted å bo, kan du ta kontakt med NAV Holmestrand om kommunal utleiebolig. Du kan søke om kommunal bolig i Holmestrand dersom: du bor eller oppholder deg i Holmestrand kommune; mulighet for hjelpetiltak og utbedring av egen bolig er vurdert som alternativ til flyttin Har du lån i kommunen som er misligholdt, må det være kommet til en nedbetalingsavtale før søknaden behandles. Søknad om bytte av kommunal bolig. Dersom du bor i en kommunal utleiebolig, kan du søke om å få bytte til annen bolig. Se kriterier. Det er streng praksis ved søknader om bytte. Kriterier/vilkår for bytte av kommunal bolig Søknaden blir behandlet og vurdert i forhold til kommunens retningslinjer, vedtatt i bystyret 11. April 2012 sak nr. 13/12. Drammen kommunes holdning er at det er den enkelte innbyggers ansvar å skaffe egnet bolig, men kommunen kan i en del tilfeller tilby kommunal utleiebolig til prioriterte grupper. Om dyrehold

Tromsø kommune sitt offisielle nettsted, med informasjon

Du kan søke om å leie kommunal bolig dersom du selv - eller med annen offentlig hjelp ikke klarer å skaffe en egnet bolig. Det er boligsosialt team som har ansvar for tildeling av kommunens boliger. De formidler Husbankens låne- og tilskuddsordninger, bostøtte og startlån til kjøp og utbedring.T Søknaden behandles av Tildelingsutvalget. Søker får skriftlig beskjed om utfallet av behandlingen. Tildelingsmøte er andre torsdag i måneden. Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger. Søknadsskjema kommunal bolig. For mer informasjon, ta kontakt med Tjenestekontoret for helse og velferd på telefon: 35 58 18 70. Klageadgan

Søknad om kommunal bolig Leie kommunal bolig Tjenestebolig Hitra kommune Postmottak Rådhusveien 1 7240 HITRA Tlf. 72 44 17 00 postmottak@hitra.kommune.no. 3. Nåværende boforhold Boforhold i dag Uten eid/leid bolig Foreldres bolig Husleie kr . Eier egen bolig Antall rom (rom + kjøkken) Husleie kr Søknad om kommunal utleiebolig ☐Søknad om bolig SØKNADEN SENDES TIL Stavanger kommune Boligkontoret Postboks 8001 4068 Stavanger. Samtykkeerklæring I forbindelse med innhenting og utveksling av opplysninger Navn: Fødselsnr.: Jeg samtykker i at Stavanger kommune v/Boligkontoret innhenter og/eller utveksle Søknad om leie av kommunal bolig Våler kommune Side 4 av 4 Underskrift Jeg erklærer at de opplysninger som er gitt i søknaden er riktige og så fullstendige som mulig. Jeg lover å straks melde fra til Våler kommune hvis det skjer endringer i husstanden som kan ha betydning for søknaden

SØKNAD OM KOMMUNAL BOLIG ETTERNAVN: FORNAVN: FØDSELSNR.: (11 SIFFER) E-POST: TLF.: GATE ADR.: POSTSTED: BESKRIV HVORFOR DU SØKER KOMMUNAL BOLIG Ved signering av søknaden samtykker du i at Færder kommune: • behandler personopplysninger elektronisk og formidler opplysninger til de ansatte som deltar i saksbehandlingen og. Søknad om kommunal bolig. Frogn kommune; Innhold. Målgruppe. «Kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen skal medvirke til å skaffe boliger til vanskeligstilte personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet.. Søk om kommunal bolig. Boligkontoret kan hjelpe til med å skrive søknad. Du kan henvende deg på tlf. 33 41 60 00 for å avtale tid og sted. Dersom du får innvilget søknaden, vil du enten få skriftlig tilbud om bolig eller skriftlig tilbud om å bli satt på venteliste til en egnet bolig blir ledig

Søke kommunal bolig - Kommunal bolig - Oslo kommune

Startlån fra kommunen - Husbanke

Forskrift om tildeling av kommunal bolig i Oslo kommune

Byggforvaltningen - Tromsø kommune

 1. Rådhuset, Hammerfest 78 40 20 00 921 770 669 postmottak@hammerfest.kommune.no Postadresse: Telefaks: Postboks 1224 NO-9616 Hammerfest 78 40 25 17 www.hammerfest.kommune.no Søknad om kommunal bolig Søknaden gjelder Utleiebolig Hybel (Hybelbygg Fuglenes/Engmoveien) Omsorgsbolig Ubemannet Bemanne
 2. Bolig med bemanning hele/deler av døgnet Senterleilighet med/uten innskudd Ny leiekontrakt for nåværende kommunal bolig Kommunen forbeholder seg retten til å vurdere annen type bolig dersom kartlegging tilsier det. Dette vil i tilfelle skje i samarbeid med søker. Informasjon om søke
 3. Bergen kommune gir pleie- og omsorgstjenester til sine innbyggere. Søknad om tjenester til eldre, Hvis våre saksbehandlere ikke kan ferdigbehandle saken innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Kommunen skal samtidig opplyse om når du kan vente at saken er ferdig behandlet
 4. Ved å søke kommunal bolig, gir søker Lørenskog kommune fullmakt til å innhente de opplysninger som ansees relevant for å kunne ta stilling til søknad om bolig. 7.3 Innvilgelse Innvilgelse av søknad om kommunal utleiebolig skjer på grunnlag av gjeldende retningslinjer
 5. Spørsmål om søknad og tildeling kan rettes til Mottak- og oppfølgingssenteret, telefon: 52 81 16 30, postadresse: Karmøy kommune ROP, PB 167, 4291 Kopervik Søknadskjema. Kommunal bolig - søknadsskjema (elektronisk) - (skjemaet er også tilgjengelig i PDF) Vilkår for tildeling. Hovedvilkår for tildeling av kommunal utleiebolig er
 6. Kommunal utleiebolig. Kommunen har et ansvar for å bidra til at alle har et godt og trygt sted å bo. Vi vil vurdere hva slags type bistand den enkelte har behov for og hvilke alternativer som finnes. Søknad om leie av kommunal bolig. For å kunne behandle din søknad, er det nødvendig med følgende dokumentasjon som skal legges ved

Søknad og vedtak om kommunal bolig - Veivisere

Søknad om leie av kommunal bolig. Steg 1 av 9. Søknad om * Forlengelse av kontrakt. Utleiebolig. Boligforhold Nåværende bolig * Leier privat bolig. Eier bolig. Uten fast bopel. Skjemaeier: Gjøvik kommune | Telefon: 61 18 95 00 | E-post: postmottak@gjovik.kommune.no. Ved søknad om kommunal bolig brukes skjemaet Søknad om tjenester Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58 Org. nr.: 959159092 Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen - postmottak@halden.kommune.no. Søke om en annen bolig. Har du behov for større eller mindre bolig? Ta kontakt med boligkontoret i bydelen din og søk om en annen bolig. Vær klar over at det er mangel på kommunale boliger og at det er strenge krav til å bytte SØKNAD OM KOMMUNAL BOLIG 1 1. Husstand Søkers etternavn Fornavn Fødselsnummer (11 siffer) Jeg samtykker i at Kongsvinger kommune i forbindelse med behandling av min søknad innhenter: Ved tilbud om bolig kan feilaktig eller tilbakeholdte opplysninger føre til annullering av tilbudet

Søknad om leie av kommunal bolig. Steg 1 av 10. Hvem kan få tildelt en kommunal bolig? Søker må som hovedregel ha bodd i Indre Østfold kommune (tidligere Hobøl, Spydeberg, Askim, Trøgstad og Eidsberg kommune) i to år på søknadstidspunktet Det er kommunen som behandler søknadene om Husbankens bostøtte. Kommunen har all kontakt med deg som søker. Det er Husbanken som avgjør om du får bostøtte. Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer den 20. i måneden etter. Du får all informasjon Husbankens bostøtte på deres nettsider Søknad om at en annen overtar leieforholdet i kommunal utleiebolig. Søknad om fremleie av kommunal utleiebolig; Midlertidig botilbud. Klage på midlertidig botilbud / hospits; Midlertidig botilbud; Tilrettelagte botilbud. Botreningssenteret - bolig og oppfølgingstiltak for personer med rusutfordringer; Fra bostedsløs til varig bolig. Kommunal bolig - Søknad om; Kommunal bolig -Søknad om - (utskriftsversjon) Kommunale avgifter - Søknad om fritak eller reduksjon; L. ta kontakt med regnskapsenheten@harstad.kommune.no. Kontakt. Kommunedirektør Hugo Thode Hansen mob: 977 89 673 hugo.hansen@harstad.kommune.no. Ordfører Kari-Anne Opsal mob: 918 98 732 Kari-Anne.Opsal. Ved søknad om kommunal bolig skal gjeldende søknadsskjemaer benyttes, og den dokumentasjon som etterspørres, vedlegges. Andre særskilte forhold som er av betydning for behandling av søknaden må dokumenteres. Innbyggere som i følge folkeregisteret ikke tilhører Steinkjer kommune faller utenfor målgruppa for boligformidlingen

SØKNAD OM KOMMUNAL DISPONERT BOLIG . Bamble 10.02.2017 8. Nåværende boligforhold (kryss av det som passer): Bamble kommune leier ut leiligheter som en del av det ansvaret kommunen har etter lov om sosialtjenester i NAV § 15 § 15. Boliger til vanskeligstilt Skjenkebevilling - søknad om endrede vilkår for én enkelt anledning (når søker allerede har bevilling) Skole - melding om skolebytte ved flytting; Skole - Permisjon fra undervisning - søknad; Skole - søknad om bytte av skole; Skole/barnehage - Søknad om godkjenning (miljørettet helsevern) Store arrangement - melding til brannvesene Kommunal bostøtte er en ordning for husstander som bor i en kommunal bolig eller i en bolig tildelt av Boligetaten og som har lave inntekter i forhold til husleien. Dersom du ikke bor i en kommunalt tildelt bolig, kan du likevel søke om bostøtte fra Husbanken

Slik søker du Du må fylle ut elektronisk søknadsskjema for søknad om leie av kommunal utleiebolig. Dersom du av ulike årsaker ikke får fylt ut skjemaet elektronisk, ta kontakt med servicetorget eller Tildelingsenheten. Saksbehandling Kommunen har fire ukers saksbehandlingstid. Dersom søknaden ikke kan avgjøres innen denne tiden, skal du ha skriftlig beskjed om dette Er du saksbehandler i kommunen vil du finne nyttig informasjon og veiledning her. Husbanken gir lån til kommuner for videre utlån av startlån til enkeltpersoner. Startlån er for personer som skal kjøpe bolig, utbedre eller tilpasse bolig, bygge ny bolig eller refinansiere dyre lån, dersom dette bidrar til at husstanden kan bli boende i boligen Informasjon om korona og kommunens tiltak omsorgsbolig Boliger for eldre, syke, funksjonshemmede og andre som har behov for tilrettelagt bolig. Kommunal bolig Utleieboliger for deg som har vanskeligheter med å skaffe deg et sted å bo Oslo kommunes kontaktsenter - åpningstider og priser. Finn en. Slik søker du Du må fylle ut elektronisk søknadsskjema for søknad om leie av kommunal utleiebolig. Dersom du av ulike årsaker ikke får fylt ut skjemaet elektronisk, ta kontakt med servicetorget eller Tildelingsenheten. Saksbehandling Kommunen har fire ukers saksbehandlingstid. Dersom søknaden ikke kan avgjøres innen denne tiden, skal du ha skriftlig beskjed om dette

Om Asker kommune Besøksadresse Asker rådhus Knud Askers vei 25, 1384 Asker. Kommunenummer 3025. Fakturaadresse Asker kommune fakturamottak Postboks 25, 3476 Sætre. Faktura sendes på EHF til organisasjonsnummer 920125298 eller PDF til . Personvernerklæring Les personvernerklæringen vår og om personvernombude Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen; Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte Tromsø Kommune vil gjennom prosjektet «Fra bostedsløs til beboer» styrke det boligsosiale arbeidet overfor bostedsløse i kommunen. Prosjektet skal bidra til å utvikle gode rutiner for samhandling mellom tjenestene på systemnivå, og styrke den individrettede oppfølgingen av de som søker midlertidig botilbud etter § 27 i Lov om sosiale tjenester i NAV Stjørdal kommune c/o Fakturamottak Tydalsvegen 121 7590 Tydal E-post: fakturamottak@varnesregionen.no Elektronisk adresse (EHF): 9908:939958851. Kommunenummer: 5035 Org.nr: 939 958 85

Tromsø kommune søker boliger - kjøp/ tilvisningsrett

Landbruksdirektoratet skal ivareta direktoratsoppgaver for Landbruks- og matdepartementet (LMD). Landbruksdirektoratet gir faglige råd, iverksetter landbrukspolitikken og legger til rette for landbruket og matindustrie Søknad om Ordinær bolig Tilrettelagt bolig Fornying av vedtak Bytte av bolig Nåværende boforhold Spesielle behov Eier bolig Leier privat bolig Leier kommunal bolig Bor hos familie/venner Institusjon/fengsel Uten fast bopel Har behov for personlig tilpasset bolig. Har behov for heis/trappefri adkoms Kommunen ber om opplysninger om deg for å kunne behandle søknaden din raskest mulig og for å kunne gi deg best mulig hjelp og behandling. I tillegg til det du selv oppgir i søknaden, kan kommunen ha behov for å innhente opplysninger fra andre. (Se informasjon om hvem dette kan være på side 6. Søknad om seksjonering. Fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet med hjemmel i forskrift17. desember 2017 om bruk av standardisert søknad om seksjonering. Feltet skal fylles ut av den som sender inn søknaden til kommunen. Dette kan være den som eier eiendommen alle boligene inngår i en samleseksjon bolig For søknad om kommunal bolig, leilighet i tilrettelagt bolig eller leilighet i bo- og servicesenter benyttes skjemaet søknad om bolig. Søknad om bolig (for utskrift) Sandefjord kommune v/Tjenestekontoret. Postboks 2025. 3202 Sandefjord. Klage på øvrige vedtak sendes til instansen som har fattet vedtak

Kristiansand kommune - Kommunale bolige

Søknad om leie av kommunal bolig. Steg 1 av 7. Søknad Søknad gjelder * Ny søknad. Bytte av bolig. Fornyelse av leieavtale. Skjemaeier: Bodø kommune | Tlf: 75 55 50 00 | E-post: postmottak@bodo.kommune.no. Personvernerklæring | Informasjonskapsler Du er ikke. Søknad om kommunal bolig - for inntil 3 år 1. Husstand/søker Fødselsnummer Navn søker 1 Telefon E-postadresse Fødselsnummer Navn søker 2 Telefon E-postadresse Adresse Postnummer/- sted Antall barn i husstanden Fødselsår Antall husstandsmedlemmer totalt Sivilstand Gift Ugift Samboer Reg.partne Søk om kommunal bolig. Boligforvaltning kan hjelpe til med å skrive søknad. Du kan henvende deg på telefon 33171075 for å avtale tid og sted. Dersom du får innvilget søknaden, vil du enten få skriftlig tilbud om bolig eller skriftlig tilbud om å bli satt på venteliste til en egnet bolig blir ledig Søknad og annen info. Skjema for søknad om kommunal bolig er tilgjengelig på siden for søknadsskjema (under Bolig og eiendom). Søknad kan sendes både elektronisk og i papirformat. Søknadsskjema. Du kan også henvende deg til kommunen kundetorg på 77 87 10 00 for hjelp og veiledning

Kommunal bolig - Trondheim kommune

 1. Søknad om kommunal bolig behandles fortløpende etter gjeldende retningslinjer. Personer som leide kommunal bolig av Ringsaker kommune ved ikrafttredelsen av retningslinjene, kan bo ut kontraktstiden uten å måtte søke i henhold til retningslinjene
 2. Dersom du har problemer med å ivareta dine interesser på boligmarkedet har du mulighet til å få leie nøktern og egnet kommunal bolig. Målgruppa omfatter deg som trenger hjelp til å skaffe seg bolig på grunn av økonomiske, helsemessige eller sosiale forhold. Dersom du trenger bistand til depositumsgaranti eller depositum kan dette søkes i boligsosial avdeling
 3. Kommunale boliger er et virkemiddel for å bistå vanskeligstilte i boligmarkedet, og de er i hovedregel midlertidig hjelp. Kommunale boliger kan også gis på varig basis. Du må søke om kommunal bolig
 4. Søknad om avkjørsel fra offentlig kommunal veg / dispensasjon fra byggegrense langs offentlig kommunal veg (pdf, 83Kb) Søknad om deling av grunneiendom / rekvisisjon av oppmålingsforretning; Søknad om deling og endring av eiendom rekvisisjon av oppmålingsforretning 2019 (pdf, 0.8Mb) Søknad om dispensasjon (pdf, 43Kb) Søknad om fritak.

Kommunale boliger - Harstad kommune

 1. Intensjonsavtalen benyttes når det er avgjort hvilken/ hvilke tilbyder/ tilbydere kommunen ønsker å inngå tilvisingsavtale med. Det kan være flere årsaker til at tilvisingsavtale ikke inngås umiddelbart, for eksempel reguleringsarbeid, manglende gårds og bruksnummer, avklaringer om finansiering av prosjektet etc. Dokumentet er en mal som benyttes av Ringsaker kommune
 2. Søkere til kommunal bolig skal få tilbud om råd og veiledning om alternative løsninger på sitt boligbehov. Ved alle søknader om boliger blir inntekts- og formuesforhold vurdert. For at søknaden din skal bli behandlet, er det derfor et krav om at du legger ved siste lønns-/ trygdeslipp og nyeste selvangivelse
 3. SØKNAD OM KOMMUNAL DISPONERT BOLIG . 05.01.2012/sostj, Porsgrunn 9. Inntekter i dag pr. mnd.: Søker kr. Ektefelle/ Samboer kr. For saksbehandler Lønn (brutto) Porsgrunn kommune leier ut leiligheter som en del av det ansvaret kommunen har etter lov om sosialtjenester i NAV § 1
 4. Kommunen kan veilede deg om du har spørsmål om søknadsprosessen. Kontaktinformasjon og søknadskjema finner du på din kommunes nettside. Dersom du har behov for ytterligere hjelp kan du kontakte pasient- og brukerombudet i ditt fylke for råd og veiledning om rettigheter du har som pasient eller bruker, og informasjon om fremgangsmåte ved søknad og klage
 5. Kommunen er ansvarlig for hele søknadsprosessen:. informasjon om ordningen; søknadsskjema; mottak og behandling av søknaden; å fatte enkeltvedtak som svar på søknaden; Personen som søker er ansvarlig for innholdet i søknaden og eventuelle vedlegg.. Kommunale samarbeidspartnere er ansvarlige for . at mennesker i målgruppen får anledning til å søk
 6. Søknad om kommunal bolig. Steg 1 av 6. Søknad Søknadstype * Søknad om kommunal gjennomgangsbolig. Søknad forlengelse av 3-års leiekontrakt. Personalia Fornavn / Etternavn Personnummer. Adresse. Telefon. Epost Skjemaeier: Rauma kommune | Brukerstøtte epost: post@rauma.kommune.no

Om Hadsel kommune; Kontakt oss; Hovedside > Om Hadsel kommune > Kommunale foretak > Hadsel Eiendom KF. Hadsel Eiendom KF; Søknad om kommunal bolig. Søknad om kommunal bolig. Søknader. Søknad om omflytting i kommunal bolig. Oppsigelse av kommunal bolig. Hadsel kommune. Rådhusgata 5, 8450 Stokmarknes. Tlf.: 76 16 40 00. Org.nr.: 958 501. Kommunale boliger, leie og utleie . Kontaktinformasjon: Kommunal bolig Søknad: Søknadsskjema kommunal bolig (DOCX, 73 kB) Kommunen har følgende boligtyper: Kommunale boliger. I utgangspunktet er ethvert menneske ansvarlig for selv å skaffe seg tilfredsstillende bolig Lillestrøm kommune Søknadsskjema kommunal bostøtte Søknadsskjema kommunal bostøtte Side 1 av 2 Søker Fødselsnummer må du samtidig med denne søknaden også levere utfylt søknad om • være leietakere av kommunal bolig eller boliger som der kommunen har tildelingsrett Søknad om kommunal utleiebolig sendes Boligkontoret. Søknadsskjema finner du under fanen Skjema/Dokumenter. Søknadsskjema og hjelp til å søke, kan fås ved henvendelse til boligkontoret i Kirkegata 95. Kriterier for tildeling Det er mulig å søke Haugesund kommune om leie av bolig

 • Hotell magaluf.
 • Captain morgan jamaica rum.
 • Hjemmelaget lykkehjul.
 • Baby driver streamkiste.
 • Opioider.
 • Chihuahua pinscher mix charakter.
 • 3096 days 123movies.
 • Großglockner seilbahn preise.
 • Hautarzt nürtingen.
 • Parfyme på nett.
 • § 627 bgb ausschluss.
 • Henrik thodesen sofie elise.
 • Videospiel charaktere namen.
 • Sophie elise kjæreste robin.
 • Adtv tanzschule schwandner.
 • Übungen kasus 5. klasse.
 • Digitalarkivet folketelling 1885.
 • Marmor preise österreich.
 • Hochschule fulda login.
 • Gratis parkering elbil kristiansand.
 • Dav familienmitgliedschaft.
 • Dakota bygningen the dakota.
 • Puddel farger krem.
 • Fossil smartklokke dame.
 • Fotoknudsen logg inn.
 • Caco3 base.
 • Tanzschule nebl dresden zwinglistraße.
 • Luftambulanse dekning.
 • Akk o ve uttrykk.
 • Groupon salsa wiesbaden.
 • Evander holyfield height.
 • Klompelompe garn pris.
 • Pizzabakeren skien.
 • Lastebil kjetting pris.
 • Nhl table.
 • Lena maria ferber.
 • Happy new year song.
 • Subakutt tyreoiditt.
 • 40g om2.
 • Ik moet nog zoveel leren.
 • Norges eldste katt.