Home

Hva er demokratisering

demokrati - Store norske leksiko

• Hva er globalisering? (økonomisk ift. kultuell/politisk) • Ulike syn på koblingen mellom globalisering og demokratisering • Globalisering fører til demokratisering • Globalisering fremmer autoritære styringsformer • Globalisering skaper muligheter for demokratisering, men skaper ikke demokratisering i seg selv • Konklusjo 2: Hva er demokrati? Demokratiet slik vi kjenner det i dag, er på mange måter en moderne styringsform. Selv om prinsippet om folkestyre stammer fra antikkens tidsalder, var det først på 1800-tallet at et bredere lag av befolkningen i Europa og Amerika fikk medbestemmelsesrett DEMOKRATI OG DEMOKRATISERING. Demokratisering: Leiv Marsteintredet, Terje Knutsen, Ragnhild Muriaas, Lars Svåsand, Jonas Linde, Hakan Gurcan Sicakkan, Maren Christensen Bjune, Einar Berntzen, Per Selle, Gyda Marås Sindre, Svein-Erik Hansen Helle, og Andrea Castagnola; Demokratisering (EU): Hakan Gurcan Sicakkan; Demokratisammenbrudd: Lise Rakne

Historie Vg2 og Vg3 - Nasjonalisme og demokratisering

Repetisjonsspørsmål til demokratisering og nasjonalisme Norge og Sverige var i personalunion etter 1814. Det innebar at kongen var konge av Sverige og Norge, ikke av Sverige-Norge, og Norge hadde indre selvstyre Demokratisering syftar på införandet av demokrati.Det innebär oftast att ett land går från en diktatur eller enpartistat till ett politiskt system med flera olika alternativa politiska partier samt medborgerliga fri- och rättigheter, samt fria val. . I de flesta länder har detta skett genom gradvisa reformer av statsskicket över lång tidsperiod, men det kan också ske genom att det. NS kom imidlertid til makten da Nazi-Tyskland okkuperte Norge 9. april 1940 og er av den grunn av stor historisk interesse. Hør Quislings kupptale, hentet fra NRK: På venstresiden hadde det norske Arbeiderpartiet på 1920-tallet knyttet seg tett til det kommunistiske Russland, gjennom de såkalte Moskva-tesene, som krevde at partiet oppga å være demokratisk

Kapittel 7: Demokratisering og nasjonalisme. Generelt - 1800-tallet var preget av ideologiske kamper for å starte egne nasjoner, nasjonalisme og demokrati. Ideologier i strid - En ideologi inneholder de viktigste synspunktene til et politisk parti - På slutten av 1700-tallet ble det opprettet en venstre- og høyreside i politikken. Året 1814 er det mest dramatiske året i norsk historie. Fra å være del av et enevelde med hovedstad i København, var vi en selvstendig stat i få måneder om sommeren, før vi gikk inn i en politisk union med Sverige før året var omme. På tross av krig og omveltninger skapte hendelsene i 1814 varig fred og stabilitet i Norden og indre selvstyre i Norge. Det viktigste dokumentet som. grupper i Norge som stod mot embetsmennene, bykulturen og dansk språk. De viktigste var folkehøgskoletilhengerne, tilhengerne av frie ungdomslag, avholdsfolk, lekmannskristne og forkjempere for Ivar Aasens landsmål Hva er en embetsmann? Hvilken posisjon hadde embetsmennene i det norske politiske systemet på 1800 tallet? Brukere som har lastet ned Nasjonsbygging og Demokratisering i Norge, har også lastet ned Historie. Test Deg Selv: Nasjonsbygging og Demokratisering. Nettbok; Historie Det er ikke noe som er fjernt, ukjent og fremmed. Dette er hva vi nå begynner å forstå. Selv om det kanskje er mer spennende å tenke på ledelse i lys av filosofiske verk, Demokratisering av ledelse. Det er på grunn av at ledelse er noe veldig menneskelig,.

Hva er liberalisme? 9. november 2017 Som idétradisjon kjennetegnes liberalismen av en bemerkelsesverdig bredde, og det er notorisk vanskelig å definere liberalisme, siden uttrykket er brukt til å betegne et stort mangfold av idéer, holdninger og praksiser i ulike samfunn Her har økonomisk vekst og demokratisering gått hånd i hånd. Dette er en optimistisk teori, Siste ord er ikke sagt i debatten om hva som gjør at enkelte land blir demokratiske Partiprogrammet er partiets «lov» og blir vedtatt av partiets landsmøte før et stortingsvalg. Programmet skal gi uttrykk for hva partiet mener, og hva det vil gjøre i mange politiske saker, og hvordan de vil prioritere mellom sakene dersom de får makt 1. Hva er sosialdarwinisme? 1. Hva vil det si at Norge og Sverige var i personalunion etter 1814? 1. Hva legger du i ordet grunnlovskonservatisme? 1. Hva var bondestortinget? 1. Hva gikk formannskapsloven ut på? 1. Hvem var Marcus Thrane? 1. Hva var Kautokeino-opprøret i 1852? 1. Forklar hva som menes med norske motkulturer. 1. Hvem var Hans.

Hva er det som skjer innen teknologi i 2020? Gartners analytikere har tatt en titt på markedet og trekker frem 10 trender for året som kommer. Vi bruker cookies for å registrere din aktivitet på våre nettsider og kombinerer denne informasjonen med opplysningene du oppgir for å danne en profil, slik at vi kan vise deg innhold tilpasset dine interesser Tenk hva det kan gjøre for behandlingen og muligheten for å bli frisk! Teknologi i seg selv er aldri målet, men vi er nå på vei inn i en teknologitung hverdag der målet ikke lenger er selve datainnsamlingen. Hva vi vet - hvilke data vi har - vil alltid være viktig, men det er hvordan vi anvender kunnskapen, som vil være avgjørende

Hva er demokrati? - Ung

Her handler «demokratisering» om å forflytte makten til å definere hva kulturarv er fra en engere krets av utdannede «kulturarveksperter» til ulike grupperinger (ofte marginaliserte) «lekfolk», samt å sette søkelys på kulturarvens sosiale verdier Hva som er i en pasients interesse, Også her trengs en gjennomgripende demokratisering for å holde eksperter av ulike slag i sjakk og for å involvere borgerne i saker av allmenn interesse

Demokrati - Wikipedi

Bistand er primært økonomiske overføringer fra rike til fattige land med mål om å bidra til reduksjon i fattigdom. demokratisering og godt styresett i bistanden, kontroll og behov for å forme bistanden etter hva som er politisk nyttig på hjemmebane med på å undergrave prinsippene som Paris-erklæringen var tuftet på Demokratisering av kulturen og kulturellt demokrati. Kultur er også demokrati. Men hvilket demokrati? Barn og unge som vokser opp i by og land opplever det kulturelle demokratiet forskjellig Demokrati-indeksen (engelsk: Democracy Index) er en indeks rangert av Economist Intelligence Unit som måler graden av demokrati i 167 land. Indeksen er basert på 60 indikatorer i fem forskjellige kategorier: frie og rettferdige valgprosesser, sivile rettigheter, regjeringens funksjonalitet, politisk deltagelse og politisk kultur

Utdanning er en klar styrke i forhold til demokrati og menneskerettigheter. Det har ikke bare verdi for enkeltmennesket, men også for samfunnet og utviklingen av det. Skal man kunne delta i utviklingen av et samfunn, er det viktig å kunne lese og skrive - Det har skjedd en demokratisering av informasjonsproduksjonen, flere deltar. Kommunikasjon gjennom massemedier er sentralisert og krever store investeringer, mens internett gjør det mulig for millioner av individer å produsere informasjon, uttalte forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning, Bernard Enjolras, til Forskning.no. Det har jo heller ikke manglet på tilsvarende. Sosialisering er dermed den prosessen som gjør at vi tar til oss dette, fra vi blir født til vi dør. Barn møtes med forventninger til hvordan de skal oppføre seg. Disse forventningene gjentar seg, og slik lærer barnet hvilke regler eller normer som gjelder Kapittel 13: Demokratisering og nasjonsbygging i Norge 1. En embetsmann er en som har en høyere statsansatt som er ansatt av kongen og er kun er avsettelig ved dom. I det norske politiske samfunnet hadde embetsmennene en dominerende posisjon og gjorde seg svært gjeldene i norsk politikk fram til omkring 1870 Så det er også med ordet demokratisering hvorfor man bør sørge for at synonymer som er funnet egner seg egentlig til konteksten der du vil bruke dem. Takk fra oss på OrdetBetyr.com. Vi er stolte og glade for at du bruker OrdetBetyr.com for å finne synonymer og forklaringer for ordets betydning

Kanalenes egenart

Demokrati som betegnelse blev for første gang brugt af grækerne i 500-tallet f.Kr. [kilde mangler] til at beskrive styreformen i bystaten Athen, hvor alle væsentlige beslutninger blev truffet af en forsamling (typisk på over 5.000 mand), hvor alle frie mænd, det vil sige athenske borgere over 20 år som ikke var slaver, kvinder eller fremmede statsborgere, havde ret til at deltage Demokratisering og nasjonsbygging i Norge som hva utenlandske hendelser hadde, for i 1807 blir Danmark-Norge trukket inn i napoleonskrigene. 100 år med fred tar slutt Frem og er grunnen til at denne tiden betegnes som embetsmannsstaten. Kampen om Grunnlove demokrati og demokratisering, er formålet med denne oppgaven å forsøke å klargjøre hva som er de viktigste argumentene i denne debatten og grunnlaget for dem. Det er minst to grunner til at dette er av særlig interesse. Debatten i Algerie kan for det første betraktes ____

Hva som er nødvendig i forhold til hvilke typer av utfordringer, kan diskuteres. Forskere kan ellers diskutere når en etnisk gruppe, en ethnie , går over til å bli en nasjon - slik Anthony D. Smith har diskutert nasjonsbyggingen i Norge i begynnelsen av forrige århundre (Smith 1986 og 1991, s 21) Er det mulig å peke på bestemte samfunnsmessige kjennetegn som kan bygge opp krefter som kan virke positivt på en demokratisering? Litteraturen om demokratisk transisjon er omfattende. Den har ingen generell enighet om hva som er tilstrekkelige og nødvendige årsaker bak en demokratisering (Huntington 1991:38) Dahl er opptatt av kompetanse og verdipluralisme, og argumenterer for en viss begrensning av demokratiske verdier på bakgrunn av dette. Visse former for demokratisering vil kunne true disse verdiene, hevder Dahl, og understreker verdipluralismen som et viktig grunnlag for moderne liberale demokratier I de første kapitlene i boka diskuterer forfatterne hva kulturpolitikk er og når den har sitt historiske startpunkt. De to spørsmålene henger naturligvis uløselig sammen. 1800-tallets kulturpolitikk var dominert av spørsmål knyttet til kirke og skole, altså tro, utdanning og - i tiltakende grad - nasjonsbygging med en tilhørende opplysningsorientert og kunstnerdrevet. Frihetens demokratisering i dagens vestlig-moderne samfunn er tema for denne boken. I et forsøk på å rydde opp i en omfattende og forvirrende diskusjonen av hva frihet er, tilbyr forfatteren i bokens første del en definisjon av frihetsbegrepet

- Vi liker å tro at demokrati er ensbetydende med fred, men så enkelt er det ikke. PRIO-forsker Håvard Hegre konstaterer at det er like stor fare for borgerkrig i fattige demokratier som i diktaturer. Fattigdom eller skjevt fordelt rikdom er viktigere konfliktfaktorer enn politisk styringsfor Når vi sier demokratisering, mener vi strengt tatt at reformer innføres, at det politiske systemet er i total omkalfatring, at institusjoner ikke er rotfestet i aktive velgermasser, og at selve systemets utgangsverdi er usikkert.Det blir en flat politikk som mener seg å skue robuste sivile samfunn i enhver statskollaps, som omfavner ethvert valg i en situasjon der de statsbærende.

Hva lærer du? I dette emnet lærer du. å forstå sentrale begreper, teorier og metodologier av relevans for pedagogisk forskning på danning og demokratisering i en globalisert verden i endring; å kritisk vurdere relasjonene mellom ulike begreper og teorier; å gjennomføre en systematisk analyse av eksisterende forskning, teorier og. Kildene nedenfor er hentet fra Gabriel Kolko: The policies of war, New York, Random House 1968 og Arthur M. Schlesinger: The Crises of confidence, New York, Houghton Mifflin Company 1968, er utdrag fra Helge Pharo (red.)USA og den kalde krigen, Gyldendal 1972.Oversatt av Aksel Bull Njå. Oppgave. Les om tradisjonalister og revisjonister i læreboken

I dette kurset skal du tileigne deg teoretiske og empiriske kunnskapar og tilnærmingsmåtar til temaet demokratiassistanse og demokratisering. Fokuset for kurset er todelt. For det første blir det gjeve undervising i demokratisering der vi kjem nærmare inn på statsteori, demokratiteori og transisjonsteori. For det andre skal kurset fokusere på demokratibistand Det er ikke så avskrekkende som det ser ut ved første blikk og kapittelet om metode er definitivt nyttig for å sette seg inn i hva de ulike samfunnsvitenskapelige metodene faktisk er. Nettsida Søk og Skriv er eit verktøy for oppgaveskriving og har svar på dei fleste spørsmål om referansehåndtering Hva er en demokratisk kulturminneforvaltning? Desentralisert kulturminneforvaltning I 2020 skal regionreformen tre i kraft, og et av målene med reformen er å bidra til økt demokratisering. Ansvaret for kulturminner skal etter planen i større grad ligge hos de nye regionene Det var stor forskjell på hva folk svarte i spørreundersøkelser og hva som ble resultatet av folkeavstemningene, viser en ny rapport. - Eldre og barn er usynlige i mediene Det kan bli et demokratisk problem at journalister sjelden slipper til folk over 67 og under 20 år, mener forskere Hva er rasisme? Det er et syn som inndeler og rangordner folkegrupper etter medfødte raseegenskaper. Rasismen tar ofte utgangspunkt i at folk av ens egen rase er mer verdifulle enn andre. Dagens rasismedebatt handler like mye om etnisitet og religion som om rase. Hverdagsrasisme Hverdagsrasisme handler om frykt, misforståelse og generalisering

 1. Start studying Historie: Demokratisering og nasjonalisme. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools
 2. Hva er Studienotater.com ikke? Studienotater.com er ikke en side for plagiering. Det er ikke intensjonen at studenter skal kopiere andres oppgaver, eller skrive av bøker. Jeg anbefaler at du bruker pensumbøker, lager egne notater, og kikker på andres notater. Hva er nytt? Når nytt materiale blir lastet opp på nettstedet, blir det informert om
 3. Positiv demokratisering - internett er bra! Kategorier: Det sosiale nettet, Markedsføring & Media. Og hva blir NRKs roller i dette? Det er difor denne «frie kulturen» kjem til å vedvare og vinne til slutt fordi den eigentleg er ein ny innpakning av hundrevis av år med normer og tradisjonar frå vitskapelege miljøer
Senter for utvikling og miljø: 25 år for en bedre verden

Det er et møterom i Glacisgaten 1 på Akershus festning som siden høsten 2011 har Statsministerens kontors mest ærverdige møblement. 11 av stolene er fra ca 1810 og bærer kronprins Carl Johans merke. Det viste en undersøkelse som firmaet Møbelverkstedet gjorde vinteren 2010. 1812: Greven som skulle erobre og styre Norg Bibliotekene er demokratisering av kultur og kunnskap. De gir lik tilgang til noen av de viktigste forutsetningene for å kunne delta i samfunnet, uavhengig av lommebok og adresse. Det å forstå kulturelle referanser og tilgang på kunnskap gir makt. Bibliotekene utjevner forskjellene i makt, derfor er de så viktige Vi har tidligere beskrevet hvordan idégrunnlaget i det helsefremmende arbeidet har utviklet seg fra opplysningsarbeid til empowerment (1). I denne artikkelen vil vi se nærmere på «empowerment» og vise eksempler på hvordan dette har vært forsøkt anvendt i praktiske prosjekter i regi av Avdeling for helsefremmende arbeid i tidligere Statens helseundersøkelser Hva var konsekvensene, forutsetningene, drivkreftene, Det er vanlig å knytte forutsetningene for Imperialismen til den overlegne militære teknologien til imperiene, og ny teknologi innenfor transport, og forholdene lå dårlig til rette for demokratisering

Hva er så «forskningens» betydning for demokratisering av samfunn og kultur? Samfunnsforskningen bidrar best gjennom transformasjonen av seg selv i form av radi Er buddhismen et nyttig verktøy for autoritære krefter i Myanmar, eller en drivkraft for demokratisering? Av Iselin Frydenlund, PRIO Den 8. november er det valg i Myanmar. Buddhismen har tidligere vært en demokratisk kraft, men nå støtter sterke buddhistiske krefter generalene. Det er deres demokratiske rett, men kan hindre videre politiske reformer og reell demokratisering Liberalisme er en ideologi hvor individuell frihet står i sentrum. Ideologien har røtter tilbake til den greske filosofen Aristoteles og opplysningstiden. Liberalister mener at du har rett til ditt eget liv. Hos liberalismen er det kun én type frihet som gjelder: Såkalt negativ frihet, eller frihet fra noe

Nasjonale katastrofer, mislykkede opprør og feilslått

Demokrati under press - HHD Artikkel NUP

Det er åpenbart positivt for Norge hvis utfallet av G20-prosessen ender med en demokratisering av verdensøkonomien, mener økonomiprofessor Kalle Moene Start studying Repetisjonsspørsmål til kapitlet Demokratisering og nasjonalisme. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools du forstår hva du skal gjøre. Det er lov å spørre læreren om oppklaring dersom du er i tvil. Når du vet hva oppgaven dreier seg om, er det lurt å sjekke hvordan dette tema har blitt dekket i undervisningen. Sannsynligvis vil du oppdage at du har arbeidet med spørsmål som har betydning for det du nå skal presentere. Kurs: Muntlig eksame - Religionsfrihet er en nøkkel til demokratisering i Tyrkia, slår hun fast. Historisk mistro. Samtidig er hun tydelig i den siste rapporten fra «Freedom of Belief Initiative» på at mye gjenstår før landet kan måle seg med internasjonale standarder Det andre berører oppfatninger av hva som er viktig for en god voksen samfunnsborger. Det tredje dreier seg om oppfatninger av hva som bør være statens ansvar i et demokrati. I forhold til helheten i en demokratisk beredskap kan det kanskje virke kunstig å skille mellom oppfatninger og holdninger - som behandles i neste seksjon

Konsekvensen av dette er at det er vanskeligere å få lån, spesielt for mindre bedrifter som ikke passer inn i bankenes rammer. Det er her folkefinansiering kommer inn. Den teknologiske utviklingen har åpnet enorme muligheter for å nå et vidt publikum på kort tid, og folkefinansiering er bygget som en plattform hvor kapital kan møte kapitalbehov, uten å gå innom bankene og deres. I norsk skole er det etablert noen søyler som kan bidra til å komme nærmere ambisjonen om en inkluderende skole. To av disse søylene er prinsippet om tilpasset opplæring og prinsippet om et godt psykososialt miljø. Da inkluderingsambisjonen kom for fullt inn i skolen på slutten av 1990-tallet, var det ikke et nytt tankegods

Demokratisering av kunnskap. Det har skjedd en kunnskapsrevolusjon i vår tid. Kunnskapen har gått ut til. folket - kunnskap er nå et allment fenomen. I dag behøver man ikke å tilhøre. en bestemt klasse for å få tilgang til kunnskap. Og hvis vi sammenlikner dagen Hva har du skrevet om hva globalisering er da? Poenget er at det fins ulike syn på akkurat dette spørsmmålet. Enkelte mener at globalisering fører til demokratisering, mens andre mener gjerne at det fremmer autoritære styringsformer Hva er det dypere problemet? Klikk-økonomi og fortløpende deadline i digitale medier har gitt oss en hendelsesbasert virkelighetsformidling: Den tar utgangspunkt i noe som har skjedd, noen som har sagt noe, noen som har plassert noe i media. Det gjør at den daglige presentasjonen av nyhetsbildet og agendasettingen vår blir reaktiv: Den defineres av ting som skjer og formidles Alt er digitalisert. Stortingets offisielle dokumenter (stortingsforhandlinger) tilbake til 1814 er digitalisert, og siden 1857 er det ført referat fra forhandlingene. Det betyr at du finner referat fra historiske utenrikspolitiske redegjørelser og påfølgende debatter på stortinget.no. Skiller seg fra andre sake Sosialdemokrati er en ideologisk retning innenfor den sosialistiske tradisjon som bryter med Karl Marx sine tanker om revolusjon og proletariatets diktatur. Sosialdemokrater godtar de parlamentariske spillereglene og arbeider for en gradvis demokratisering av beslutningsprosesser og sosiale reformer i samfunnet

Framfor alt har det skjedd en demokratisering av kunnskap. Den enkelte kan enkelt finne informasjon fra hele kloden, og det er blitt lettere å uttrykke seg offentlig. Du er ikke lenger avhengig av å overbevise en forlegger eller en annen institusjon om at din ytring er verdifull eller at det går an å tjene penger på den Polen er verdensmesteren i nasjonale katastrofer, mislykkede opprør og feilslåtte eksperimenter i demokratisering. Fra å være det første postkommunistiske land som vant frihet og demokrati fra det sovjetiske imperiet, er Polen blitt til en forvirret semi-autoritær republikk, hvor Bibelen er viktigere enn Forfatningen Demokratisering eller re-turbanisering? Niels Kadritzke; Kardas' grunnlovsidealer er hva man kunne kalle post-kemalistiske. Han vil ha en grunnlov der individuell frihet og borgerrettigheter ikke lenger vil begrenses av statens autoritære definisjon av disse begrepene Utdanning blir med andre ord sett på både som et grunnlag for individu ell og samfunnsmessig utvikling, samtidig som det grunnleggende sett er en rettighet. 3. Hva er utvikling? Begrepet «utvikling» endrer seg over tid og ut fra hvor på kloden du befinner deg, det kan forstås ulikt fra samfunn til samfunn og fra individ til individ Norge har ikke alltid vært et demokrati. Før 1814 hadde folket liten makt, og det var Danmarks konge som bestemte over Norge

Demokrati og demokratisering Institutt for

 1. {jcomments on}Kristian Meisingset er nesten verdt et forskningsprosjekt og et studium i seg selv. For et drøyt år siden var det knapt noen utenfor..
 2. Det er en tredobling fra 20 prosent brukerdeltagelse i 2014. Rapporten presenterer 18 aktuelle forskningsprosjekter fra spesialisthelsetjenesten i Norge, samme med nøkkeltall for forskning i spesialisthelsetjenesten. Les hele rapporten her. Demokratisering av forskningen. Formålet med brukermedvirkning er å bedre forskningens kvalitet og.
 3. Trenger du et godt sitat? På Siterte sitater finner du sitater og ordtak om demokrati og mer enn 1200 andre emner
 4. Hva menes med EUs forordninger, direktiver og beslutninger? Hva går enhetsakten, Maastricht-traktaten, Amsterdam-traktaten, Nice-traktaten og Lisboa-traktaten ut på? Hva går Schengen-avtalen ut på
 5. Hva er direkte styre? I motsetning til britene, gikk Frankrike inn for direkte styre. Kapittel 7 - Demokratisering og nasjonalisme - Repetisjonsspørsmål. Kapittel 12 - Vest mot Øst: Den kalde krigen - Repetisjonsspørsmål. Kapittel 4 - Norge i vekst - Repetisjonsspørsmål
 6. Det er ingen sprudlende lykkefølelse, men hva med russerne selv, framfor et svakt Russland preget av famlende demokratisering og røverkapitalisme,.

Demokratisering og nasjonalisme - Studieweb

Internasjonalisering - hva og hvorfor Forsknings- og utdanningssamarbeid på tvers av landegrenser har mange former, enten det skjer hjemme eller i utlandet. Internasjonalisering er et verktøy for faglig og personlig utvikling, og et viktig tilskudd til UiTs læring som institusjon Hva er årsakene til krigen i Syria, hva kan bli mulige utfall av borgerkrigen i Syria, og hvilke konsekvenser kan disse ha? Hopp til hovedinnhold. toggle menu. som ikke representerer flertallet av befolkningen førte til stor forakt for landets politiske ledere og krav om demokratisering og innflytelse Hva forklarer denne situasjonen og hva er utsiktene for reell demokratisering og fred i Myanmar i framtida? Foreleser: Kristian Stokke. Passer for deg som er interessert i: Samfunnsgeografi. Tid: 10:45-11:15. Sted: Eilert Sundts hus, Auditorium 2. Feltarbeid i Sør er mer spennende enn sydentur! Hva har orangutanger, korrupsjon og kaffe til.

Legevitenskap er læren om hvordan sykdommer oppstår, påvises, forebygges og behandles. Ved universitetene blir fagområdet oftest benevnt medisin. Legevitenskapen utgjør det vitenskapelige grunnlaget for legers virksomhet. Begrepet har likevel en videre betydning ved at det også ofte benyttes allment om det vitenskapelige grunnlaget for forebygging og helbredelse av sykdom Demokratisering av skriften. Det ligger alltid makt i spørsmålene om hva som er The Authorized Version. Ettersom ideen om det helt særegne ved Bibelen ble dyrket gjennom kodeksen som den vanligste bokformen, vil vi antakelig stå overfor noe nytt når den erstattes av den digitale formen En demokratisering av språket, kaller hun det. - Det er en forklaring men det er ikke noen unnskyldning, gnager det kraftig på min tillit til hva de holder på med i klasserommet»,. En tariffavtale er bindende for avtalens parter og deres medlemmer.I tillegg til lønn, regulerer tariffavtalene også bestemmelser om forhold som sosiale rettigheter, pensjon for de som har dette avtalefestet, arbeidstidsspørsmål, samt oppsigelsesfrister, medbestemmelse og permittering. Hva som inngår, varierer mellom de ulike tariffavtalene

Demokratisering - Wikipedi

09.04.2015: Krig på 200 minutter - del 1 av 3 17.04.2015. Han er et yndet intervjuobjekt for journalister, en høyt elsket foreleser på Universitetet i Bergen, og den eneste statsviteren i Norge med yrkesskade Hva er fallgruvene? Noradkonferansen 2019 vil la et inspirerende knippe internasjonale og norske eksperter og innovatører vise vei! Noradkonferansen er i likhet med et digitalt fellesgode åpen for alle, og vil bli streamet i Norads kanaler Hva er det egentlig konflikten mellom USA og Iran handler om? Når begynte den? Og hva gjør FN for å unngå krig mellom partene? [[anchor.label]] Introduksjon. I 2018 brøt USA atomavtalen med Iran og gjeninnførte sanksjoner mot landet. En slik demokratisering truet vestlige oljeinteresser i Iran Ifølge Pål er det likevel ikke slik at det bare er å samle masse data i en datasjø, for så å slå på maskinlæring, slik at data kan fortelle hva du skal gjøre. Han påpeker at 80 prosent av jobben er å bygge opp et godt fundament, ved å trekke ut data på en sikker og god måte og deretter prosessere og behandle dem med omhu

Muntlig eksamen historie: demokrati - Norgeshistori

 1. Nasjonalbygging og demokratisering av Norge. Det er vanlig å tilpasse seg i forhold til hva du snakker om. Hvis du snakker om noe trist unngår du for mye kroppsspråk, og du smiler ikke hvis du snakker om noe alvorlig. Noe annet vi fort legger merke til er språkbruket
 2. Er det i det hele tatt mulig å demokratisere kulturen? Og hvis de sosiale skjevhetene likevel består, hva har det å si for legitimiteten til den offentlige kulturpolitikken overhodet? I dette notatet drøfter vi disse spørsmålene med bakgrunn i idéhistoriske teorier om høy og lav kultur, kulturpolitisk forskning om demokratisering av kulturen og sosiologisk forskning om kulturkonsum
 3. Det er bra at Forskningsrådet fører an med et arbeid for å åpne forskningen ytterligere, men vi er bekymret for at policyen er basert på og låser «åpen forskning» til en instrumentell forståelse av hva forskning er og betyr. Dypest sett handler åpen forskning om demokratisering av kunnskap og om forskningens integritet.
 4. st: Hvilke ord falt da Adolf Hitler ble analysert av Frank Aarebrots bestemor? 1 hr 30

Hva er de ulike stilene i klær. januar 26, 2019. Moteblader, snakker om trender, bruke ulike begreper: swag, vintage, bohem, uformell, retro. I dag, forretnings-stil kvinner utsatt for demokratisering og er ikke alltid nødvendig å gå for å arbeide på en hvit bluse og et mørkt skjørt Islam hindrer demokratisering av Iran . Del. 2 og jeg har personlig erfart hvordan han våkner og hva som skjer da. Min erfaring er at de islamske lærde uansett om de har sjiia eller sunni. Teori og forskning Marit Christensen, PhD Førsteamanuensis. Psykologisk institutt, NTNU. ARK læring og erfaringskonferanse, 201 Tilpasset opplæring skal ivareta prinsippet om inkludering. Inkludering innebærer at alle elever, også de som ikke har et tilfredsstillende læringsutbytte, skal ha tilhørighet til en klasse og ta del i fellesskapet i skolen. Når lærere tenker tilpasset opplæring og inkludering i et vidt systemperspektiv, har de mange muligheter til å justere og tilrettelegge undervisningssituasjoner.

PPT - Den første verdenskrig PowerPoint Presentation, free

Industrisamfunn, demokratisering og nasjonalisme

 1. Det er ikke det beste om man skal holde momentumet oppe lenge nok til at å faktisk kunne promotere demokratisering. Forskeren forteller at fordelen med industriarbeiderne som gruppe, er at de er organiserte allerede før protestene starter gjennom fagforeningene sine, og kan dra nytte av nettverkene og de organisatoriske strukturene for å bygge opp protesten
 2. Historie: Demokratisering & Nasjonalisme Arbeidsoppgave 9) Hva var innholdet i den norske nasjonsbyggingen på 1800-tallet? Den norske nasjonsbyggingen inneholder at folk ville få frem ting som var mer typisk for norsk. Norge fikk sitt eget flagg med fargene rødt, hvitt og blått.
 3. 200-årsjubileet for den norske grunnloven blir feiret over hele landet gjennom hele 2014. Men for samene ble grunnloven og nasjonsbyggingen en tragedie, mener eksperter NRK har snakket med
 4. En demokratisering og brukerorientering i helsetjenesten har ført til at forholdet mellom tjenesteyter og pasient i større grad er basert på samarbeid, medbestemmelse og medansvar (Fra stykkevis til helt, NOU.2005:3), Dette skiftet er et skifte i perspektiv og har også ført til at pasientene har fått lovfestede rettigheter (Pasient og brukerrettighetsloven §3)
 5. Hva er kontrafaktisk historie? Lag en todelt oversikt. Den ene delen skal hete Dette skjedde de første okkupasjonsdagene i 1940. Den andre delen skal hete Dette kunne ha skjedd under de første okkupasjondagene i 1940 hvis Blücher ikke hadde blitt senket. Hva hadde vært forskjellig? Danmark ble også okkupert av Tyskerne
 6. en demokratisering av helseforskningen, og kan bidra til at brukernes perspektiv, behov og erfaringer blir reflektert i forskningen. samsvarer med hva som er mulig å få til i praksis økonomisk kompensasjon må avklares Praktiske avklaringer må foretas

1814 og grunnloven - Eidsvoll 181

Hva er dårlig og hva er bra for demokratiet? (fordeling i prosent) Det finnes ingen riktige eller gale svar på spørsmålene. Sett kryss i den boksen som passer med din oppfatning. Hvis du ikke synes setningen passer, kan du sette kryss i sirkelen til høyre Svært dårlig Ikke så bra Ganske br Vellykket demokratisering krever en velorganisert høyreside NY BOK: En Harvard-statsviter viser hvorfor sterke konservative partier som tar vare på den gamle elitens interesser, er nødvendige for vellykket overgang til demokrati FNs fredsoperasjoner har blitt så komplekse at demokratiseringsprosesser har kommet i bakgrunnen Hva kan vi egentlig si om ledelse? I Ledermanifestserien har jeg sagt mye. Noe som kanskje er litt kontroversielt. Det får så være. Ledelse er alt for viktig og nødvendig til at vi i dag ikke skal kunne kalle en spade for en spade

Nasjonsbygging og Demokratisering i Norge - StudienettStatsvitenskap - Øyvind Østerud - Innbundet (9788215022819Greater Stavanger

Hva slags kinesisk oppfinnelse er dette begrepet Folkets helse? Jeg kan ikke varedeklarere nyskapingen Folkets helse ennå. Jeg innbiller meg at den finnes der ute i jungelen, at det er en dannelse out there som tar opp i seg summen av folkets følelser, tanker, erfaringer, handlinger, fortidsminner og framtidsdrømmer knyttet til helse og sykdom Hva er grensen mellom politikk og krig? Er demokratisering en garanti mot krig? Var det en tabbe av Tyskland å forby radioen? Og ikke minst: Hvilke ord falt da Adolf Hitler ble analysert av Frank Aarebrots bestemor? 1 hr 30 min; 17 APR 2015; 09.04.2015: Krig på 200 minutter - del 2 av Dette er viktig både i et forskningsetisk perspektiv og med tanke på demokratisering av forskning. Kan brukermedvirkning senke forskningskvaliteten for eksempel ved at det også kan lukke prosesser i stedet for å åpne opp for nye idéer og perspektiver? Hvis forskningskvaliteten senkes, hva da med samfunnsnytten av forskningen Allerede i 2008 ble det vedtatt at det skulle åpnes for å registrere hva som helst bak dotten, det vil si .firmanavn, .kaffe eller .hvasomhelst. Men det viste seg at det var vanskelig å oppnå internasjonal enighet om hvordan dette skal skje og hvilke regler som skal gjelde, så diskusjonen er ennå ikke avsluttet Demokratisering av kulturen har vært et hovedmål for moderne kulturpolitikk i de fleste land. Men er det egentlig mulig å nå dette målet? Det er hovedproblemstillingen som drøftes i dette notatet. På 1960- og 70-tallet, i den moderne kulturpolitikkens barndom, ble det gjennomført en rekke optimistiske samfunnsvitenskapelige undersøkelser for å dokumentere sosial skjevhet i tilgangen.

 • Geförderte wohnungen 1200 wien.
 • Utdanning for å jobbe på institusjon.
 • Ving mexico.
 • Mil lagrimas nicky jam video oficial.
 • Ü40 party ulm 2017.
 • Chua jessheim.
 • Rheinische post krefeld.
 • Damm sjakk.
 • 3d druckvorlagen star wars.
 • Kenza cuba.
 • Putativ kryssord.
 • Vad är körfält.
 • Terje ommundsen.
 • Åkerrikse lyd.
 • Coaching og relasjonsledelse.
 • Shadow of the colossus komplett.
 • Olsenbanden benny.
 • All inclusive ophold i danmark.
 • Tobi arbeitsblätter 1. klasse.
 • Hvordan få hard kransekake myk igjen.
 • Engelsk kurs på nett gratis.
 • Xi'an star citizen.
 • Desenio rabattkode februar 2018.
 • Leker til undulat.
 • Männer im club ansprechen.
 • Jeff kinney filmer.
 • Fitbit charge 2 band amazon.
 • Hunger games book 1 published date.
 • Kobberhalset maran.
 • Krampus österreich 2017.
 • Indboforsikring tryg.
 • Dienstgrade besoldung bundeswehr.
 • 4638 byge.
 • Varme opp ferdig svinestek.
 • Hva slags vingeform har jaktfalk.
 • Butikk kjøleskap.
 • Rustfri lykt ute.
 • Phoenix contacts.
 • Ruby web.
 • Razer deathadder software.
 • Hinduismus gebetshaus.